________________________________________

Αριθμός 971/2012

ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ

Α1' Πολιτικό Τμήμα

Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Γεώργιο Γιαννούλη, Προεδρεύοντα Αρεοπαγίτη, (κωλυομένου του Αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Εμμανουήλ Καλούδη), Βασίλειο Φούκα, Νικόλαο Λεοντή, Γεώργιο Γεωργέλλη και Δημήτριο Τίγγα, Αρεοπαγίτες.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 2 Απριλίου 2012, με την παρουσία και της Γραμματέως Χριστίνας Σταυροπούλου, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Των αναιρεσειόντων: 1. Ν. Θ. του Ι., κατοίκου ... και 2. λιβεριανής υπερακτίου εταιρείας με την επωνυμία "KINGSPORT HOLDINGS Ltd", που εδρεύει στην Μονρόβια Λιβερίας και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιο δικηγόρο τους Στυλιανό Γρηγορίου.
Της αναιρεσίβλητης: υπό εκκαθάριση τελούσας αλλοδαπής εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία "EUROYACHT S.R.L.", που εδρεύει στην πόλη Viareggio της Ιταλίας και εκπροσωπείται νόμιμα από τον M. N. του M., η οποία εκπροσωπήθηκε από την πληρεξουσία δικηγόρο της Χρυσούλα Πετρουλέα.

Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 28 Σεπτεμβρίου 2005 αγωγή των ήδη αναιρεσειόντων που κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιώς. Εκδόθηκαν οι αποφάσεις: 3645/2008 οριστική του ιδίου δικαστηρίου και 39/2010 του Εφετείου Πειραιώς. Την αναίρεση της τελευταίας απόφασης ζητούν οι αναιρεσείοντες με την από 10 Μαρτίου 2011 αίτησή τους.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης αυτής, που εκφωνήθηκε από το πινάκιο, οι διάδικοι παραστάθηκαν, όπως σημειώνεται πιο πάνω. Ο Εισηγητής Αρεοπαγίτης, Γεώργιος Γιαννούλης, ανέγνωσε την από 28 Μαρτίου 2012 έκθεσή του, με την οποία εισηγήθηκε την παραδοχή του πρώτου και του τρίτου, κατά το πρώτο μέρος του, λόγων αναιρέσεως και την απόρριψη των λοιπών λόγων της αιτήσεως αναιρέσεως.
Ο πληρεξούσιος των αναιρεσειόντων ζήτησε την παραδοχή της αιτήσεως, η πληρεξουσία της αναιρεσίβλητης την απόρριψή της, καθένας δε την καταδίκη του αντιδίκου του στη δικαστική δαπάνη του.

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Επειδή, από τις διατάξεις των άρθρων 106, 335, 338 έως 340 και 346 ΚΠολΔ προκύπτει ότι το δικαστήριο, προκειμένου να σχηματίσει τη δικανική του πεποίθηση περί της αλήθειας ή μη των πραγματικών ισχυρισμών των διαδίκων, που ασκούν ουσιώδη επίδραση στην έκβαση της δίκης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη του όλα τα αποδεικτικά μέσα (αλλά μόνον εκείνα), τα οποία νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι. Εξάλλου, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρ. 559 αριθ. 11 β ΚΠολΔ, αναίρεση επιτρέπεται, αν το δικαστήριο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδείξεις που δεν προσκομίστηκαν. Κατά την αληθινή έννοια της διάταξης αυτής, που προκύπτει και από το συνδυασμό της προς τις διατάξεις των άρθρων 106, 237 εδ. 1 στοιχ. β και 346 ΚΠολΔ, η πρώτη από τις οποίες εισάγει το συζητητικό σύστημα στη διαγνωστική δίκη, δηλαδή της ενεργείας του δικαστηρίου κατόπιν πρωτοβουλίας των διαδίκων, ως αποδείξεις που δεν προσκομίσθηκαν, νοούνται και εκείνες των οποίων δεν έγινε σαφής και ορισμένη επίκληση με τις προτάσεις του διαδίκου, που τις προσκόμισε. Μπορεί δε η επίκληση αυτή να γίνει είτε με τις προτάσεις της συζήτησης, μετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, είτε με αναφορά δια των προτάσεων αυτών σε συγκεκριμένο μέρος των προσκομιζόμενων προτάσεων προηγούμενης συζήτησης, όπου γίνεται σαφής και ορισμένη επίκληση εγγράφου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρο. 240 ΚΠολΔ. Η διάταξη αυτή αναφέρεται στον τρόπο επαναφοράς των "ισχυρισμών", έχει, όμως, εφαρμογή και για την επίκληση αποδεικτικών μέσων, λόγω της ταυτότητας του νομικού λόγου. Δεν είναι, συνεπώς, νόμιμη η κατ' έφεση επίκληση αποδεικτικού εγγράφου, όπως του μέρους των πρακτικών συνεδριάσεως δικαστηρίου άλλης δίκης, που περιέχουν μαρτυρική κατάθεση από άλλη δίκη, προς άμεση ή έμμεση απόδειξη, όταν στις προτάσεις ενώπιον του εφετείου περιέχεται γενική μόνο αναφορά σε όλα τα έγγραφα, που ο διάδικος ή ο αντίδικός του είχε επικαλεστεί και προσκομίσει πρωτοδίκως, χωρίς παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεων, όπου περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση του εγγράφου (ΟλΑΠ 23/2008, 14/2005, 9/2000). 
Στην προκείμενη περίπτωση, οι αναιρεσείοντες, με τους πρώτο και τρίτο, κατά το πρώτο μέρος του, ταυτόσημους λόγους αναιρέσεως από το άρθρ. 559 αριθ. 11 β ΚΠολΔ, προβάλλουν την αιτίαση, ότι το Εφετείο για να κρίνει επί της ουσιαστικής βασιμότητας της ένστασης της αναιρεσίβλητης για έλλειψη διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων επί της ένδικης διαφοράς, που ανοίχθηκε με την από 28.9.2005 αγωγή τους κατ' αυτής, έλαβε υπόψη και συνεκτίμησε με την προσβαλλόμενη απόφασή του και τα πρακτικά προηγούμενης δίκης, που ανοίχθηκε με την από 27.7.2003 αγωγή αυτών και της εταιρίας με την επωνυμία "Φυσιοκράτης ΑΕ", που στρεφόταν επίσης κατ' αυτής, επί της οποίας εκδόθηκε η υπ' αριθ. 1.434/2005 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, τα οποία (πρακτικά) είχαν επικαλεστεί και προσκομίσει πρωτοδίκως οι αναιρεσείοντες και στα οποία περιεχόταν η κατάθεση του μάρτυρα Σ. Κ., χωρίς ωστόσο με τις υποβληθείσες στο Εφετείο από την αναιρεσίβλητη προτάσεις της συζήτησης, μετά την οποία εκδόθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση, να γίνει ειδική παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεών της, στα οποία να περιέχεται σαφής και ορισμένη επίκληση των ανωτέρω πρακτικών συνεδριάσεως. Πράγματι, από την επισκόπηση των προτάσεων, που υπέβαλε η αναιρεσίβλητη στο Εφετείο, προκύπτει ότι αυτή επανέφερε μεν σε αυτό την προβληθείσα και πρωτοδίκως στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Πειραιά με τις προτάσεις της ένσταση έλλειψης διεθνούς δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων για εκδίκαση της ένδικης διαφοράς και ότι προς απόδειξή της επικαλέστηκε και "όλα τα σχετικά έγγραφα, που είχε προσκομίσει και πρωτοδίκως", αλλά με τις προτάσεις της ενώπιον του Εφετείου δεν έγινε περαιτέρω ειδική παραπομπή σε συγκεκριμένα μέρη των επανυποβαλλόμενων πρωτόδικων προτάσεών της, ώστε να υπάρχει σαφής και ορισμένη επίκληση των περιεχόντων τη μαρτυρική κατάθεση του Σ. Κ. ως άνω πρακτικών συνεδριάσεως, τα οποία, έστω και αν τα είχαν επικαλεστεί και προσκομίσει πρωτοδίκως οι αναιρεσείοντες, είχαν καταστεί κοινό αποδεικτικό μέσο. Κατά συνέπεια, η αναιρεσίβλητη δεν επικαλέστηκε νομίμως αποδεικτικό μέσο, δηλαδή τα πρακτικά άλλης δίκης, στα οποία περιλαμβανόταν η μαρτυρική κατάθεση του ανωτέρω, που αποτέλεσε και το μοναδικό αποδεικτικό μέσο, στο οποίο στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση για να κάνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη την ένστασή της για έλλειψη δικαιοδοσίας των ελληνικών δικαστηρίων προς εκδίκαση της ένδικης διαφοράς. Επομένως, το Εφετείο παρά το νόμο έλαβε υπόψη αποδεικτικό μέσο που δεν προσκομίστηκε νομίμως και υπέπεσε στην πλημμέλεια του άρθρ. 559 αριθ. 11 β ΚΠολΔ, γι' αυτό και ο πρώτος και ο τρίτος, κατά το πρώτο μέρος του, λόγοι αναιρέσεως είναι βάσιμοι, αιτία για την οποία παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων αναιρέσεως. Επειδή, ακολούθως πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση και να παραπεμφθεί η υπόθεση προς περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλους δικαστές, εκτός εκείνων που εξέδωσαν την αναιρούμενη απόφαση, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 580 § 3 του ΚΠολΔ. Τέλος, η αναιρεσίβλητη, που νικήθηκε, θα καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα των αναιρεσειόντων (άρθρ. 183, 176 ΚΠολΔ).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ 
Αναιρεί την υπ' αριθ. 39/2010 απόφαση του Εφετείου Πειραιώς.
Παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο δικαστήριο συντιθέμενο από άλλους δικαστές. Και 
Καταδικάζει την αναιρεσίβλητη στη δικαστική δαπάνη των αναιρεσειόντων από τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 21 Μαΐου 2012.
Δημοσιεύθηκε στην Αθήνα σε δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριό του στις 5 Ιουνίου 2012.
Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

INICIO OFICINA JURÍDICA

OFICINA JURÍDICA

IMG 0069

Bufete de Abogados Stelios Gregoriou & Asociados

I. QUIENES SOMOS-NUESTROS VALORES

El Bufete de abogados Gregoriou & Asociados es uno de los primeros bufetes de abogados en Grecia,el cual adquirió su gran reputación desde 1986 por proveer la más alta calidad de servicios jurídicos y comerciales a sus preeminentes clientes públicos y privados.

Ofrecemos un nivel verdaderamente excepcional de servicios proporcionando soluciones comerciales efectivas y un valor económico verdadero.

Nuestros valores comunes dirigen nuestra relación con nuestros clientes.

Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes.

Nos esforzamos por entregar servicios de la más alta calidad.

Estamos dedicados a alcanzar nuestros objetivos.

Ofrecemos nuestros servicios siguiendo los más altos estándares de la ética jurídica.

Pero,lo que es más importante,nuestra fuerza deriva de la confianza de nuestros clientes de que les entregamos la máxima calidad de servicio que se merecen.

Nuestra actividad principal es encontrar soluciones comerciales creativas y jurídicas mientras nos enfocamos en hacer que la ley beneficie al cliente.

II. UNA VARIEDAD INTERESANTE DE CLIENTES

Nuestro Bufete representa a una interesante gama de clientes,los cuales dan forma a una clientela sumamente diferenciada.

Esta clientela contribuye a que tanto nuestro conocimiento como nuestra experiencia se produzcan y se mejoren de manera permanente.

Clientes nuestros son grandes empresas,griegas y extranjeras,que persiguen el crecimiento de su espiritú empresarial o tienen graves dificultades en Grecia o en el extranjero durante el desarollo de sus acuerdos comerciales y sus decisiones empresariales.

Clientes nuestros son empresarios y personas influyentes e importantes que persiguen soluciones eficaces a cuestiones relacionadas con la esfera pública.

Cliente nuestro es la gente corriente que se enfrenta con asuntos urgentes de su mediana empresa o víctima de delitos financieros,los cuales se han multiplicado durante los últimos años,o con asuntos de Derecho de Familia y de la Sucesión o con disputas diarias.

III. MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS – SERVICIOS CONSULTIVOS

Durante la administración de nuestros asuntos no recurrimos directamente a un tratamiento judicial,porque por norma,un acuerdo extrajudicial es alcanzable y legítimo.

Antes de recurrir al Tribunal,pretendemos y agotamos todas las posibilidades para lograr soluciones consesuales y compromisos mediante técnicas probadas de negociación dado que el cliente está de acuerdo con el resulatdo final de la negaciación.

Pero,si el asunto se orienta en una solución tribunal,nuestro Bufete se enfrenta con eso con la máxima diligencia,conciencia y fraqueza interponiendo los recursos apropiados para lograr el resultado óptimo para el cliente y del modo menos oneroso posible.

Nuestro bufete favorece la aplicación de formas alternativas de resolución de litigios,como es el arbitraje,una posibilidad que permite llegar a la resolución de un litigio rápidamente y de bajo coste.

IV. ESTRUCTURA PANHELÉNICA DE NUESTRO BUFETE

Nuestro Bufete de abogados colabora con repetuados bufetes jurídicos,los cuales se localizan en todas las ciudades griegas y proporcionan su asistencia jurídica a nuestros clientes cubriendo plenamente sus requísitos,cuando sea necesario,con rapidez,eficacia y coste proporcional a los servicios prestados.

Nuestros abogados asisten generalmente a las audiencias de los tribunales locales,salvo que se den excepciones determinadas

Esta participación privilegiada nos da la oportunidad de una representación a escala local por abogados y asociados,especialmente en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea,y de la prestación de servicios transfronterizos de asesoramiento jurídico para una gestión eficaz de problemas complicados,en la mayoría de los sectores del Derecho.

SECTORES DE ACTIVIDAD-ESPECIALIZACIÓN
LITIGIOS (Tribunal de 1ª Estancia,Tribunal Administrativo de 1ª Estancia,Tribunal de Apelación,Consejo de Estado,Tribunal de Cuentas)
FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS (Mediación,Arbitraje,Reconciliación)
DERECHO DE LA COMPETENCIA
DERECHO AÉREO
DERECHO BANCARIO
DERECHO CIVÍL
DERECHO CONTRACTUAL
DERECHO DE SUCESIONES-TESTAMENTOS (Divorcio,Custodia,Comunicación,Pensión Alimenticia,Regulación del Régimen Económico Matrimonial)
DERECHO DE PROPIEDAD
DERECHO COMERCIAL
DERECHO DE SOCIEDADES
DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL
PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR
DERECHO PENAL
DERECHO LABORAL
DERECHO DE ENERGÍA
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
DERECHO DE LA NACIONALIDAD
FINANCIACIÓN DE TRANSACCIONES
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL ARTE
DERECHO DE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONALIDAD
DERECHO DE RESPONSABILIDAD CIVÍL
PROTECCIÓN CONTRA LA DIFAMACIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA Y EL INTERNET
DERECHO DE PUBLICIDAD (Publicidad-Patrocinio)
PROPIEDAD INTELECTUAL
PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES
PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS
DERECHO MARÍTIMO
CONTRATACIÓN PÚBLICA
VENTAS -ADQUISICIONES Y DESAROLLO DE BIENES INMUEBLES
DERECHO DE TRANSPORTES
DERECHO DE COMERCIO INTERNACIONAL
DERECHO FISCAL
FUNDACIONES DE BENEFICENCIA-FONDOS FIDUCIARIOS
EMBARCACIONES DE RECREO
PROTECCIÓN DE PRIORIDADES GRIEGAS EN CONSTANTINOPLA

 

 

 

       I.            QUIENES SOMOS-NUESTROS VALORES

 

El Bufete de abogados Gregoriou & Asociados es uno de los primeros bufetes de abogados en Grecia,el cual adquirió su gran reputación desde 1986 por proveer la más alta calidad de servicios jurídicos y comerciales a sus preeminentes clientes públicos y privados.

 

Ofrecemos un nivel verdaderamente excepcional de servicios proporcionando soluciones comerciales efectivas y un valor económico verdadero.

 

Nuestros valores comunes dirigen nuestra relación con nuestros clientes.

 

Estamos comprometidos con el éxito de nuestros clientes.

 

Nos esforzamos por entregar servicios de la más alta calidad.

 

Estamos dedicados a alcanzar nuestros objetivos.

 

Ofrecemos nuestros servicios siguiendo los más altos estándares de la ética jurídica.

 

Pero,lo que es más importante,nuestra fuerza deriva de la confianza de nuestros clientes de que les entregamos la máxima calidad de servicio que se merecen.

 

Nuestra actividad principal es encontrar soluciones comerciales creativas y jurídicas mientras nos enfocamos en hacer que la ley beneficie al cliente.

 

     II.            UNA VARIEDAD INTERESANTE DE CLIENTES

 

Nuestro Bufete representa a una interesante gama de clientes,los cuales dan forma a una clientela sumamente diferenciada.

 

Esta clientela contribuye a que tanto nuestro conocimiento como nuestra experiencia se produzcan y se mejoren de manera permanente.

 

Clientes nuestros son grandes empresas,griegas y extranjeras,que persiguen el crecimiento de su espiritú empresarial o tienen graves dificultades en Grecia o en el extranjero durante el desarollo de sus acuerdos comerciales y sus decisiones empresariales.

 

Clientes nuestros son empresarios y personas influyentes e importantes que persiguen soluciones eficaces a cuestiones relacionadas con la esfera pública.

 

Cliente nuestro es la gente corriente que se enfrenta con asuntos urgentes de su mediana empresa o víctima de delitos financieros,los cuales se han multiplicado durante los últimos años,o con asuntos de Derecho de Familia y de la Sucesión o con disputas diarias.

 

 

  III.            MÉTODOS DE SOLUCIÓN DE DIFERENCIAS – SERVICIOS CONSULTIVOS

 

Durante la administración de nuestros asuntos no recurrimos directamente a un tratamiento judicial,porque por norma,un acuerdo extrajudicial es alcanzable y legítimo.

 

Antes de recurrir al Tribunal,pretendemos y agotamos todas las posibilidades para lograr soluciones consesuales y compromisos mediante técnicas probadas de negociación dado que el cliente está de acuerdo con el resulatdo final de la negaciación.

 

Pero,si el asunto se orienta en una solución tribunal,nuestro Bufete se enfrenta con eso con la máxima diligencia,conciencia y fraqueza interponiendo los recursos apropiados para lograr el resultado óptimo para el cliente y del modo menos oneroso posible.

 

Nuestro bufete favorece la aplicación de formas alternativas de resolución de litigios,como es el arbitraje,una posibilidad que permite llegar a la resolución de un litigio rápidamente y de bajo coste.

 

IV.            ESTRUCTURA PANHELÉNICA DE NUESTRO BUFETE

 

Nuestro Bufete de abogados colabora con repetuados bufetes jurídicos,los cuales se localizan en todas las ciudades griegas y proporcionan su asistencia jurídica a nuestros clientes cubriendo plenamente sus requísitos,cuando sea necesario,con rapidez,eficacia y coste proporcional a los servicios prestados.

 

Nuestros abogados asisten generalmente a las audiencias de los tribunales locales,salvo que se den excepciones determinadas.

 

   V.            ALCANCE GLOBAL

 

Nuestra calidad de servicios resulta de nuestra paricipación a dos altamente estimadas asociaciones internacionales,la MSI Global Alliance (Alianza Global) y la EAGL.

 

Nuestra orgullosa participación a dichas asociaciones nos permite combinar de modo rápido nuestra experiencia local con estar siempre tanto bien actualizados como bien informados sobre las necesidades mundiales de nuestros clientes relacionadas con sus transacciones transfronterizas,dondequiera que ellos estén involucrados en realizar actividades comerciales.

 

Para optimizar los resulatdos de nuestro trabajo,participamos en 2 organizaciones jurídicas internacionales de Bufetes de abogados,con las cuales estamos en permanente contacto y colaboramos tanto en lo que se refiere al apoyo jurídico como al asesoramiento.

 

I)        MSI Alianza Global

La MSI Alianza Global es una organización de renombre internacional que está compuesta por 250 Bufetes de abogados y Organismos de Auditoría,ubicados en 110 países.

Durante los últimos 20 años sus miembros proporcionan servicios transfronterizos de gran calidad:

- Servicios Jurídicos

- Servicios de Asesoramiento Jurídico

- Servicios de Asesoramiento Financiero y de Auditoría

La MSI ocupa el undécimo lugar mundial entre Organismos Jurídicos y de Auditoría según los Estudios Mundiales del International Accounting Bulletin.

En 2013 experimentó un crecimiento constante del 12% con ingresos honorarios de bufetes de abogados y organismos de auditoría ascendidos a 1,4 billones de dólares (US$).

Nuestra participación nos permite debatir y enfrentarse con éxito a los problemas complicados de la organización transfronteriza de  Fondos Fiduciarios,los cuales representamos aquí en Grecia,o los cuales intentan establecerse en otro país desde el nuestro.

II)   EAGL (Euro American Lawyers Group)/Grupo Euroamericano de Abogados

El EAGL es un organismo puramente jurídico que consiste de 29 bufetes de abogados estrictamente seleccionados,uno por cada país,los cuales cuentan con 360 abogados y se ubican en todos los continentes.

Esta participación privilegiada nos da la oportunidad de una representación a escala local por abogados y asociados,especialmente en todos los Estados miembros de la Comunidad Europea,y de la prestación de servicios transfronterizos de asesoramiento jurídico para una gestión eficaz de problemas complicados,en la mayoría de los sectores del Derecho.

 

SECTORES DE ACTIVIDAD-ESPECIALIZACIÓN

LITIGIOS (Tribunal de 1ª Estancia,Tribunal Administrativo de 1ª Estancia,Tribunal de Apelación,Consejo de Estado,Tribunal de Cuentas)

FORMAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE LITIGIOS(Mediación,Arbitraje,Reconciliación)

DERECHO DE LA COMPETENCIA

DERECHO AÉREO

DERECHO BANCARIO

DERECHO CIVÍL

DERECHO CONTRACTUAL

DERECHO DE SUCESIONES-TESTAMENTOS (Divorcio,Custodia,Comunicación,Pensión Alimenticia,Regulación del Régimen Económico Matrimonial)

DERECHO DE PROPIEDAD

DERECHO COMERCIAL

DERECHO DE SOCIEDADES

DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR Y RESPONSABILIDAD DEL PRODUCTOR

DERECHO PENAL

DERECHO LABORAL

DERECHO DE ENERGÍA

DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

DERECHO DE LA NACIONALIDAD

FINANCIACIÓN DE TRANSACCIONES

DERECHO DE LA PROTECCIÓN DEL ARTE

DERECHO DE LA PROTECCIÓN DE LA PERSONALIDAD

DERECHO DE RESPONSABILIDAD CIVÍL

PROTECCIÓN CONTRA LA DIFAMACIÓN A TRAVÉS DE LA PRENSA Y EL INTERNET

DERECHO DE PUBLICIDAD (Publicidad-Patrocinio)

PROPIEDAD INTELECTUAL

PROTECCIÓN DE LAS INVERSIONES

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS

DERECHO MARÍTIMO

CONTRATACIÓN PÚBLICA

VENTAS -ADQUISICIONES Y DESAROLLO DE BIENES INMUEBLES

DERECHO DE TRANSPORTES

DERECHO DE COMERCIO INTERNACIONAL

DERECHO FISCAL

FUNDACIONES DE BENEFICENCIA-FONDOS FIDUCIARIOS

EMBARCACIONES DE RECREO

PROTECCIÓN DE PRIORIDADES GRIEGAS EN CONSTANTINOPLA