35 / 20Ι2

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ 35 / 20Ι2
Το Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο συγκροτήθηκε από τον Γεώργιο Μικρούδη, Διαιτητή, Πρόεδρο Πρωτοδικών, καθώς και από τον Γραμματέα Νικόλαο Ζέμπερη, δικαστικό υπάλληλο στο Πρωτοδικείο Αθηνών, τους οποίους όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, με την υπ' αριθμ. Β.Δ. 8/2012 σχετική πράξη του.
Συνεδρίασε στις 7-6-2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00* και κατόπιν χορηγηθείσης αναβολής στις 26-6-2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30*, στο γραφείο 219, που είναι στον 2° όροφο του κτηρίου 6 του Πρωτοδικείου Αθηνών της πρώην Σχολής Ευελπίδων, για να δικάσει την υπόθεση -επίδικη διαφορά μεταξύ :
Α) Του αιτούντος - ενάγοντος : .........................................., κατοίκου Καλαμάτας, ο οποίος κατά την ως άνω προφορική συζήτηση της αιτήσεως του -αγωγής του στον παραπάνω τόπο και χρόνο παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Στέλιου ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ.
ΚΑΤΑ


Β) Της καθής η αίτηση - εναγομένης : Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «.........................................., που εδρεύει στη Ν. Σμύρνη Αττικής .........................................., νομιμως εκπροσωπούμενης από τον .........................................., που κατά την πρώτη ως άνω παραστάθηκε δια της πληρεξουσίου δικηγόρου της Ιωάννη Κυπριωτάκη, ενώ κατά την μετ ' . αναβολή δικάσιμο δεν παραστάθηκε, απούσα .
Ο ανωτέρω αϊτών - ενάγων , με την από 15-12-2011 αίτηση - αγωγή του κατά της καθής η αίτηση - εναγομένης , ζητεί τα αναφερόμενα σ' αυτήν.
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Αντίγραφο της υπό κρίση αιτήσεως μαζί με κλήση για την αρχικά ορισθείσα δικάσιμο της 7-6-2012 επεδόθη εμπροθέσμως στον καθ' ου, όπως προκύπτει από την υπ' αριθμ' 456/15-5-2013 έκθεση επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή του Πρωτ/κείου τούτου Αθανάσιου Μπουσδούνη. Κατά την παραπάνω δικάσιμο η συζήτηση της υποθέσεως ανεβλήθη, παρουσία της πληρεξούσιας δικηγόρου της καθ' ης, για τη σημερινή δικάσιμο (26-6- 12). Κατά την εκφώνηση της υποθέσεως στην τελευταία ως άνω δικάσιμο η καθ' ης δεν παραστάθηκε ούτε εκπροσωπήθηκε από πληρεξούσιο δικηγόρο. Για το λόγο αυτό πρέπει να δικασθεί ερήμην.
Με την υπό κρίση αίτηση, όπως αυτή παραδεκτά περιορίσθηκε (άρθρα. 294, 295, 297 ΚπολΔ)(ο αϊτών ζητεί να υποχρεωθεί ο καθ' ου να του καταβάλει ποσό 20.000 Ευρώ, ως υπόλοιπο τιμήματος εξαγοράς μετοχών κυριότητας του, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση - αγωγή εκτιθέμενα. Η αίτηση - αγωγή αρμοδίως και παραδεκτως εισάγεται ενώπιον του παρόντος Διαιτητικού Δικαστηρίου (άρθρα. 871 Α ΚπολΔ), το οποίο έχει τη σχετική δικαιοδοσία και είναι καθ' ύλην και κατά τόπο αρμόδιο, αφού οι διάδικοι έχουν την εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης και επειδή σύμφωνα με ρητό όρο (αρ. 14) του αρχικού από 13-3- 2003 ιδιωτικού συμφωνητικού, κάθε διαφορά που απορρέει από τη μεταξύ των μερών σύμβαση θα επιλύεται από διαιτητή, οριζόμενο από τον Πρόεδρο Πρωτ/κών Αθηνών. Εξάλλου και κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο, κατά την οποία παρεστη η εναγομένη, αιτούμενη τη χορήγηση αναβολής, δεν αμφισβήτησε τη δικαιοδοσία του διαιτητικού δικαστηρίου. Η αίτηση - αγωγή είναι νόμιμη, στηριζόμενη στη διάταξη του άρθρου 361, 513 επ. ΑΚ, 8 β παρ. 5 Ν. 2190/1920, ως τροποπονηθέν ισχύει, σε συνδ. με τα άρθρα 869, 890 ΚπολΔ και θα εξετασθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν,
ανεξαρτήτως της ερημοδικίας της καθ' ης - εναγόμενης, αφού το διαιτητικό δικαστήριο υποχρεούται να προχωρήσει στη συζήτηση της υποθέσεως, χωρίς να ισχύει το τεκμήριο της ομολογίας των αγωγικών ισχυρισμών για τον ερημοδικαζομενο εναγόμενο (Βαθρακοκοίλη, ΕρμΚΠολΔ, τ. Δ', εκδ. 1996, άρθρα. 887 αρ. 2, σ. 824).
Από την εκτίμηση όλων των προσκομιζομένων από τον αιτούντα - ενάγοντα εγγράφων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Μεταξύ των διαδίκων υπεγραφη την 13-11-2003 έγγραφο ιδιωτικό συμφωνητικό δυνάμει του οποίου συμφωνήθηκε ότι ο ενάγων θα μεταβιβάσει στην εναγόμενη 200 ονομαστικές μετοχές, ήτοι ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «------------------------------------ ΑΕ», που είχε στην κυριότητα του, αντί τιμήματος 176.082 ευρώ. Το τίμημα θα κατεβάλλετο σε δύο δόσεις, ήτοι ποσοστό 70.000 € την 30-12-04, που αντιστοιχούσαν στο τίμημα 80 μετοχών και ποσοστό 106.082 € την 30-9-04 για 120 μετοχές της άνω εταιρίας. Σύμφωνα με σχετικό όρο (αρ. 11) του άνω συμφωνητικού εάν έως τις 30-9- 04 δεν έχει χορηγηθεί εισέτι άδεια εγκατάστασης «πάρκου» παραγωγής αιολικής ενέργειας στο ___________________ ή δεν έχει υπογραφεί σύμβαση σύνδεσης του άνω πάρκου με το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τότε η εναγομένη ανελάμβανε την υποχρέωση: α) είτε να μεταβιβάσει το σύνολο των μετοχών κυριότητας της στην εταιρίας «------------------------------------ ΑΕ», αντί τιμήματος 100 ευρώ, είτε να αγοράσει το ανήκον στον ενάγοντα 10% των μετοχών αντί του άνω τιμήματος των 176.082 ευρώ. Οι καταληκτικές προθεσμίες (30-9 και 30- 12-04) ωστόσο παρήλθαν άπρακτες, παρά ταύτα όμως στις 15-1-05 και 10- 2-05 η εναγομένη κατέβαλε, κατόπιν οχλήσεων του ενάγοντος, ποσό 5.000 € κάθε φορά, ήτοι σύνολο 10.000 €. Ο ενάγων άσκησε την από 25-6-05 αγωγή ενώπιον του Διαιτητικού Δικαστηρίου προς διεκδίκηση του υπολοίπου τιμήματος, ωστόσο πριν τη συζήτηση της υποθέσεως τα μέρη συνέταξαν το από 11-11-05 ιδιωτικό συμφωνητικό συμβιβασμού (αρθ. 871 ΑΚ), με το οποίο συνεφώνησαν όπως το υπόλοιπο τίμημα των 166.082
(176.082 -10.000) ευρώ καταβληθεί από την εναγόμενη σε δόσεις, αρχής <
γενομενης από 30-12-05 και έως 30-6-2007. Πραγματικά σε εκπλήρωση του δευτέρου αυτού ιδιωτικού συμφωνητικού η εναγομένη κατέβαλε τμηματικά από 30-12-05 έως 26-9-08 το ποσοστό των 139.082 ευρώ (πέραν των 10.000 που είχαν αρχικώς καταβληθεί), απομένοντος έτσι υπολοίπου 27.000 ευρώ. Το ποσοστό αυτό διεκδικεί βασίμως ο ενάγων με την υπό κρίση αγωγή του, περιοριζόμενο ωστόσο παραδεκτός, ως ανωτέρω εξετεθη στο ποσοστό των 20.000 ευρώ, στα πλαίσια νεώτερης συμφωνίας των διαδίκων. Ειδικότερα στις 26-6-12 υπεγραφη μεταξύ των διαδίκων νέο ιδιωτικό συμφωνητικό, κατά το οποίο ο ενάγων περιορίζει την απαίτηση του κατά το ποσό των 7.000 ευρώ, καθώς και των τόκων, το δε απομένον υπόλοιπο των 20.000 ευρώ συμφωνήθηκε να καταβληθεί σε μηνιαίες δόσεις των 3-000 ευρώ και με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2012.
Κατ' ακολουθίαν των ανωτέρω η υπό κρίση αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως βάσιμη και από ουσιαστικής απόψεως, ενώ σημειώνεται εκ περισσού ότι η διαιτητική απόφαση δεν προσβάλλεται με ένδικα μέσα (αρθ. 895 ΚπολΔ). Διάταξη περί δικαστικής δαπάνης δεν θα περιληφθει, κατόπιν παραιτήσεως του εανγοντος από το σχετικό αίτημα ταυ (άρθρα/ 294, 106 ΚΠολΔ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Δικάζει ερημην της εναγομένης - καθ' ης.
Δέχεται την αγωγή — αίτηση.
Υποχρεώνει την εναγομένη - καθ' ης να καταβάλει στον ενάγοντα - αιτούντα συνολικό ποσό είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000 €), καταβλητέο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομενης από 1-7-2012 και με καταληκτική ημερομηνία εξοφλήσεως την 31-12-2012
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις^ν*>-2012, απάντων των διαδίκων.