• Home

4620 / 2004

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ TΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ
Αριθμός Αποφάσεως 4620 /2004
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Αποτελούμενο από τη Δικαστή Λυμπεροπούλου Παναγιώτα Πρωτόδικη, την οποία όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Πρωτοδικείου και από τη Γραμματέα Καραχάλιου Βασιλική.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 18/6/2004 για να δικάσει την εξής υπόθεση μεταξύ:
Των αιτούντων : Ι. ......................., κατοίκου Αθηνών, ........................
2. Του......................., κατοίκου Αθηνών, οδός ......................., (παραιτείται του δικογράφου).
3. Του ......................., κατοίκου Κηφισιάς, οδός ........................
4. Της ......................., κατοίκου Παλαιού Ψυχικού, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Στυλιανός Γ ρηγορίου.
Των καθ'ων η αίτηση:
1. Του φιλανθρωπικού σωματείου υπό την επωνυμία «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών», που εδρεύει στην Αθήνα και εκπροσωπείται νόμιμα,

Των προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ των αιτούντων οι:
1. .......................,
2. .......................,
3. .......................,
4. .......................,
5. .......................,
6. .......................,
7. .......................,
8. .......................,
9. ......................., κάτοικοι Αθηνών, τους οποίους εκπροσώπησε ο πληρεξούσιος δικηγόρος Στυλιανός Γρηγορίου.
Των προσθέτως παρεμβαινόντων υπέρ των καθ'ων η Αίτηση οι:
1. ......................., κάτοικος Παπάγου.
2. ......................., κάτοικος Αθηνών.
3. ......................., κάτοικος Βούλας, οι οποίοι αν και εκπροσωπήθησαν από τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους ....................... δεν παρέστησαν νομίμως και εδικάσθησαν ερήμην.

Του αυτοτελούς προσθέτως παρεμβαίνοντος Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών, ως ασκών εποπτεία επί των υπέρ του Κράτους και κοινοφελών σκοπών ή ιδρυμάτων καταλειπομενών περιουσιών και δωρεών, τον οποίο εκπροσώπησε η Δικαστική Αντιπρόσωπος του Ν.Σ.Κ. Φωτεινή Δεδούση.
Οι αιτούντες ζητούν να γίνει δεκτή η αίτησή τους, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου με αριθμό 4628/2004, προσδιορίστηκε για την παραπάνω δικάσιμο και γράφτηκε στο πινάκιο.
Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι, αφού ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις του
ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ
Κατά τη διάταξη των άρθρων 294, 295 παρ.1 και 297 του ΚΠολΔικ, που εφαρμόζονται και στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρο 741 ΚΠολΔικ), ο αϊτών με δήλωση του που καταχωρίζεται στα πρακτικά ή με δικόγραφο που επιδίδεται προς τον καθού η αίτηση μπορεί να παραιτηθεί από το δικόγραφο της αίτησης χωρίς τη συναίνεση του τελευταίου, πριν αυτός προχωρήσει στην προφορική συζήτηση επί της ουσίας της υποθέσεως. Η παραίτηση αυτή έχει ως αποτέλεσμα ότι η αίτηση θεωρείται ότι δεν ασκήθηκε και η δίκη καταργείται.
Στην προκειμένη περίπτωση ο δεύτερος των αιτούντων με όήλΜ^ήι του πληρεξουσίου δικηγόρου, που έγινε πριν να προχωρήσει το Δικαστήριο στην προφορική συζήτηση της υπόθεσης, η οποία καταχωρήθηκε στα πρακτικά της συνεδριάσεως του Δικαστηρίου τούτου, παραιτήθηκε από το δικόγραφο της παραπάνω αίτησης. Συνεπώς, πρέπει, σύμφωνα με τα παραπάνω να θεωρηθεί ότι η αίτηση του δεν ασκήθηκε και να κηρυχθεί καταργημένη η παρούσα δίκη ως προς αυτόν.
Κατά τη διάταξη του άρθρου 69 ΑΚ αν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, το αρμόδιο κατά τα άρθρα 740 παρ.1 και 786 παρ.1 ΚΠολΔικ Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του νομικού προσώπου διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Έλλειψη διοικήσεως του νομικού προσώπου και συνεπώς ανάγκη διορισμού από το δικαστήριο προσωρινής διοίκησης, υπάρχει και σε περίπτωση παραίτησης από την ιδιότητα τους των μελών, ώστε τα εναπομείναντα, μαζί με τα νομίμως ανακηρυχθέντα και υπάρχοντα αναπληρωματικά, δεν συμπληρώνουν τον απαιτούμενο από το καταστατικό συνολικό αριθμό μελών. Μόνη η δυνατότητα σχηματισμού απαρτίας από τα μη παραιτηθέντα μέλη δεν καλύπτει την έλλειψη διοίκησης, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, καθόσον τούτο προϋποθέτει πλήρη συγκρότηση του διοικητικού συμβουλίου, ώστε να έχει την προβλεπομένη από το καταστατικό πλήρη σύνθεση (βλ. ΑΠ 1430/1987 ΕΕΔ 46. 865, Εθεσ 3570/1990 ΕλλΔνη 32 1310).
Με την κρινόμενη αίτηση, όπως παραδεκτά διορθώθηκε, οι αιτούντες ισχυρίζονται ότι είναι τακτικά μέλη φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία -------------------------, που εδρεύει στην Αθήνα, οι τρεις πρώτοι δε διετέλεσαν εκλεγμένα μέλη του 15μελούς Διοικητικού

' 3ο φύλλο της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
—Α$Μί*
Συμβουλίου αυτού μέχρι την 10-6-2004 οπότε παραιτήθηκαν. Ότι κατόπιν σχετικής αναφοράς- Καταγγελίας της πρώτης αιτούσας προς την αρμόδια Επιθεώρηση του Υπουργείου Οικονομικών, για μη πρέπουσα διαχείριση των περιουσιακών πραγμάτων του σωματείου, διενεργήθηκε διαχειριστικός και οικονομικός έλεγχος στο σωματείο από τον προς τούτο ορισθέντα Οικονομικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών , ο οποίος συνέταξε και την υπ'αριθμ. πρωτ. 2489/22-4-2004 Έκθεση Διαχειριστικού και Οικονομικού ελέγχου, που περιέχεται στην κρινόμενη αίτηση. Ότι από την Έκθεση αυτή προκύπτουν σοβαρότατα ζητήματα παράνομης διοίκησης και κακής διαχείρισης εκ μέρους του Δ.Σ. του σωματείου και κυρίως του Προέδρου, του Γραμματέα και του Ταμία αυτού, ενδεικτικά δε αναφέρονται περιπτώσεις, τέτοιας παράνομης διοίκησης και κακής διαχείρισης , ώστε να προκύπτουν ενδεχομένως και ποινικές ευθύνες, για τις οποίες ερευνά ο αρμόδιος Εισαγγελέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στον οποίο περιήλθε αρμοδίως η εν λόγω έκθεση. Ότι περαιτέρω ο Διευθυντής της Δ/νσεως Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών διαπίστωσε, με την προαναφερόμενη Υγειονομική του Έκθεση, ότι το Γηροκομείο Αθηνών, το οποίο ανήκει στο καθού η αίτηση σωματείο, χαρακτηρίζεται ως «ακάθαρτο» και διαβίβασε προς την Εισαγγελία Αθηνών σχετική υγειονομική έκθεση μηνύσεως προκειμένου να ερευνηθεί η υπόθεση και να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου του σωματείου. Ότι μετά την παραίτηση των παραπάνω τριών μελών του ΔΣ (1ης, 2ου και 3ου των αιτούντων), και δεδομένου το υπάρχον μόνο
αναπληρωματικό μέλος ( ο _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _) αρνείται την ανάληψη τώ^ καθηκόντων του, δεν υφίσταται νόμιμη σύνθεση του διοικούντος αυτού-, οργάνου του σωματείου και συντρέχει λόγος διορισμού 15 τακτικών μελών για τη συγκρότηση προσωρινού Δ.Σ. άλλως δε ότι συντρέχει τέτοιος λόγος, καθόσον στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και καθηκόντων μεταξύ των ως άνω μελών του Δ.Σ. και του σωματείου, διότι πρέπει να ληφθεί απόφαση από το όργανο αυτό προς υποβολή μηνύσεως εκ μέρους του σωματείου κατά των μελών του Δ.Σ. και παράσταση του ως πολιτικώς ενάγοντος για την υλική και ηθική ζημία που έχει υποστεί, καθώς και ασκήσεως αγωγής αποζημιώσεως προς αποκατάσταση της ζημίας του από την παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά των αναφερομένων στην Έκθεση Ελέγχου του Οικονομικού Επιθεωρητή προσώπων. Με βάση τα ανωτέρω ζητούν να κηρυχθούν έκπτωτα και μη επανεκλέξιμα τα εναπομείναντα δώδεκα μέλη του ΔΣ του σωματείου και να διορισθεί νέο προσωρινό 15 μελές διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα προτεινόμενα τακτικά μέλη του σωματείου, να διορισθεί ως πρόεδρος της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μελών του σωματείου, που θα συνέλθει στις 23/6/2004 και μετ' αναβολή στις 30/6/2004, ο προτεινόμένος στην αίτηση, να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή και να καταδικαστούν στην δικαστική τους δαπάνη. Με το περιεχόμενο αυτό η αίτηση παραδεκτά και αρμόδια φέρεται προς συζήτηση ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου, κατά την προκειμένη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (άρθρα 786 παρ. 1,739, 740 παρ. 1 ΚΠολΔικ). Είναι νόμιμη , στηριζόμενη στις προαναφερθείσες διατάξεις και σε εκείνες των άρθρων 69 ΑΚ, 786 παρ.2 και 3, 176 ΚπολΔικ, πλην του αιτήματος να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, το οποίο αλυσιτελώς προβάλλεται, καθόσον, όπως προκύπτει από τη διάταξη του άρθρου 763 παρ. 1 ΚΙΊολΔικ
,ο της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
οι αποφάσεις που εκδίδονται κατά την εκούσια δικαιοδοσία έχουν διαπλαστικό χαρακτήρα, ισχύουν δε και εκτελούνται αμέσως μόλις εκδοθούν (βλ. ΕΑ 2626/88 ΝοΒ 37. 101 , ΠΠΑ 2337/27 ΑρχΝ 23.677, Β.Βαθρακοκοίλη Κωδ. Πολ. Δικονομίας εκδ. 1996, τόμος Δ'σελ. 467, αρ. 22 και τόμος Ε'σελ. 154 αρ.8 ). Τέλος, το αίτημα περί διορισμού Προέδρου της Γενικής Συνελεύσεως ανεξάρτητα από τη νομική αβασιμότητα του, καθίσταται άνευ αντικειμένου, εφόσον έχουν παρέλθει οι αναφερόμενες ημερομηνίες συγκλήσεως αυτής. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Με προφορική δήλωση του Πληρεξούσιου Δικηγόρου, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά συνεδριάσεως του Δικαστηρίου και με τις προτάσεις τους οι : 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 4) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 7) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 8) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 9) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 10) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 11) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 12) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και 13) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, επικαλούμενοι έννομο συμφέρον, ως τακτικά μέλη του παραπάνω σωματείου, παρεμβαίνουν προσθέτως στη δίκη υπέρ των αιτούντων και ζητούν να γίνει αυτή δεκτή και να διοριστούν τα προτεινόμενα στην αίτηση, και για τους λόγους που αναφέρονται σ'αυτή, πρόσωπα ως τακτικά μέλη του 15μελούς Δ.Σ. του σωματείου. Η πρόσθετη αυτή παρέμβαση ασκείται παραδεκτά (άρθρα 752 παρ. 2 ΚΠολΔικ) είναι νόμιμη (άρθρα 80 ΚΠολΔικ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίας

συνεκδικαζόμενη με την αίτηση λόγω της πρόδηλης συνάφειάς τους (άρ(Λ
Λ ν'
31 παρ. 1 ΚΠολΔικ). ^
Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, ως ασκών εποπτεία επί των υπέρ του κράτους και κοινωφελών σκοπών ή ιδρυμάτων καταλειπομενών περιουσιών και δωρεών, με προφορική δήλωση της Δικαστικής Αντιπροσώπου ΝΣΚ, και με τις προτάσεις του, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ασκεί αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση υπέρ των αιτούντων και ζητεί να γίνει δεκτή η ως άνω κρινόμενη αίτηση , όσον αφορά το αίτημα περί αντικαταστάσεως της διοικήσεως του σωματείου από τα προτεινόμενα πρόσωπα, μέχρι την ολοκλήρωση του ελέγχου από τον αρμόδιο Επιθεωρητή και την έκδοση της σχετικής αποφάσεως του (αυτοτελώς παρεμβαίνοντος Υπουργού) κατ' εφαρμογή των διατάξεων του Α.Ν. 2039/1939 , και να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη σε βάρος των καθών η παρέμβαση. Με το περιεχόμενο αυτό η παρέμβαση αυτή παραδεκτά και αρμόδια ασκείται (άρθρα 752 παρ.2 ΚπολΔικ) και είναι νόμιμη στηριζόμενη στα άρθρα 83 ΚΠολΔικ, άρθρο 126 Α.Ν. 2039/1939 (βλ. και ΕΑ 9560/1991 ΝοΒ 39. 1407). Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσία/ συνεκδικαζόμενη με την αίτηση , λόγω της πρόδηλης συνάφειάς της με αυτή (άρθρο 31 παρ. 1 ΚΠολΔικ).
Κατά τη διάταξη του άρθρου 754 παρ. 2 ΚΠολΔικ αν κατά την ορισμένη για τη συζήτηση της αίτησης δικάσιμο δεν εμφανιστεί ο τρίτος που έχει κλητευθεί ή εμφανίζεται αλλά δεν μετέχει κανονικά στη συζήτηση, η συζήτηση προχωρεί σαν να είχε αυτός εμφανιστεί. Εξάλλου, μη κανονική συμμετοχή στη συζήτηση συνιστά και η μη κατάθεση προτάσεων, εφόσον αυτή είναι υποχρεωτική ή η κατάθεση τους γίνεται εκπροθέσμως. Από τις διατάξεις των άρθρων 115 παρ.3, 237, 741 ΚΠολΔικ προκύπτει ότι στη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, ιδίως δε στις υποθέσεις που προέχον

5/•%όλλο της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου φθηνών είναι το στοιχείο της αντιδικίας μεταξύ των διαδίκων, η κατάθεση προτάσεων είναι υποχρεωτική, κατατίθενται δε αυτές επί της έδρας του Δικαστηρίου έως την έναρξη της συζητήσεως ( βλ. ΕΑ 1608/1986 ΕλλΔνη 28 (1987). 637 , Εφ. Θεσ 1387/1997 Αρμ. 1978.363 , ΜΠΑ 17571/1986 Δ 18. 86).
Στην προκειμένη περίπτωση οι καθών η κρινόμενη αίτηση εμφανίστηκαν στη συζήτηση κατά την εκφώνηση της υπόθεσης κατά την παραπάνω δικάσιμο της 18-6-2004 πλην όμως δεν κατέθεσαν προτάσεις επί της έδρας , όπως κατά τα άνω είχαν υποχρέωση αλλά κατέθεσαν αυτές στις 21-6-2004, στη Γραμματέα του Δικαστηρίου, όπως φαίνεται από την επισημείωση αυτής στο τέλος των προτάσεων των καθών. Επομένως, σύμφωνα με την προεκτεθείσα σκέψη, η συμμετοχή των καθών στη δίκη δεν είναι κανονική και πρέπει αυτοί, δεδομένου ότι έχουν κληθεί νομότυπα και εμπρόθεσμα για τη συζήτηση της κρινόμενης αίτησης κατά τη σημερινή δικάσιμο (βλ. τις υπ' αριθμόν 7193-7200 και 7203-7205/2004 εκθέσεις επιδόσεως του Δικ. Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών I. Γραμπά και τις υπ'αριθμόν 3576δ και 3577δ/2004 εκθέσεις επιδόσεως του Δικαστικού Επιμελητή στο Πρωτοδικείο Αθηνών Αναστασίου Τσακνάκη), να δικαστούν ερήμην, ωστόσο το Δικαστήριο θα προχωρήσει στη συζήτηση σαν να ήταν και αυτοί παρόντες. Η πρόσθετη υπέρ των καθών προφορικά ασκη θείσα με δήλωση των πληρεξουσίων Δικηγόρων τους, που καταχωρήθηκε στα πρακτικά, πρόσθετη παρέμβαση των: 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 3) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, είναι απαράδεκτη, καθόσον αυτοί δεν προσδιορίζουν το έννομο συμφέρον τους, τυχόν προσδιορισμός δε
αυτού με τις προτάσεις τους δεν λαμβάνεται υπόψη, καθόσον κατατέθηκαν , επίσης , στη Γραμματέα του Δικαστηρίου και εκπρόθεσμες στις 21-6-2004.
Από την εκτίμηση της κατάθεσης του μάρτυρα των αιτούντων _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και από όλα τα έγγραφα που οι αιτούντες νόμιμα επικαλούνται και προσκομίζουν αποδείχθηκαν τα ακόλουθα: Το καθού η αίτηση είναι φιλανθρωπικό σωματείο που συστάθηκε το έτος 1864 , με την επωνυμία «-------------------------» και έδρα την Αθήνα, με σκοπό , σύμφωνα με το καταστατικό του, το οποίο τροποποιήθηκε στις 27- 10-1902, στις 5-9-1924, στις 24-5-1925, στις 29-3-1934 και τέλος στις ΙΟΙ 2-1971 και έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών, «κυρίως την περίθαλψη των εν Αθήναις καθιδρύματι αυτής, προσώπων ενδεών, ουδένα πόρον ζωής εχόντων και μη δυναμένων να εργασθώσιν'ένεκα ασθένειας ή γήρατος. Καθόσον δε και οι πόροι αυτής επιτρέπουσι και την ίδρυσιν εν Αθηναίς οικονομικών συσσιτίων, χάριν των απορωτέρων των κατοίκων». Το σωματείο αυτό διοικείται, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, από 15 μελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο, μαζί με τρία αναπληρωματικά μέλη, εκλέγεται για μια πενταετία από τη Γενική Συνέλευση με μυστική ψηφοφορία. Το εκλεγέν Δ.Σ. εκλέγει από τα μέλη του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και Ταμία (άρθρο 5), ενώ μπορεί να ονομάσει από τα άλλα μέλη Νομικό και Οικονομικό Σύμβουλο. Κατά την Γενική Συνέλευση της 24-4-2000 εξελέγησαν και ασκούν τα καθήκοντα τους ως μέλη του Δ.Σ. τα μέλη του σωματείου: 1) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ο οποίος διετέλεσε Ταμίας μέχρι την 16-10-2003. οπότε και ανέλαβε τα καθήκοντα του Προέδρου σε αντικατάσταση του μέχρι τότε Προέδρου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 2) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Αντιπρόεδρος, ο οποίος από 16-10-2003 ανέλαβε και τα καθήκοντα του
•' 6°^φυλλο της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Ταμία, 3) Γεώργιος Πατσαδέλης, ο οποίος από 16-10-2003 ανέλαβε τα καθήκοντα του Γραμματέα, 4) Κων/νος Καυγαλάκης, Πρόεδρος μέχρι την 16-10-2003 , οπότε αντικαταστάθηκε ως ανωτέρω και παρέμεινε ως μέλος του Δ.Σ., 5) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 6) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 7) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 8) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 9) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 10) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 11) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 12) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 13) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, 14) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, ο οποίος από 16-10-2003 αντικατέστησε τον _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , ο οποίος είχε αντικαταστήσει, από 26-2-3002 τον αρχικά εκλεγέντα Πυθαγόρα Κόσσιβα. Επειδή υπήρχαν φήμες περί κακής διαχείρισης των πόρων και της περιουσίας του σωματείου, η εκ των μελών του ΔΣ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ( πρώτη αιτούσα) προέβη τον Μάιο 2002 σε σχετική αναφορά-καταγγελία προς την Επιθεώρηση Δημοσίων Διαχειρίσεων , Νομικών Προσώπων και ΔΕΚΟ του Υπουργείου Οικονομικών. Κατόπιν της αναφοράς - καταγγελίας αυτής δόθηκε η εντολή από την Οικονομική Επιθεώρηση Αθηνών της Γεν. Δ/νσης Οικ. Επιθεώρησης του Υπουργείου Οικονομικών, στον Οικονομικό Επιθεωρητή του Υπουργείου Οικονομικών Φώτιο Κουλαρμάνη, να διενεργήσει Διαχειριστικό και Οικονομικό έλεγχο στο σωματείο ( εντολή 4742/9-7-2002 Οικ/κής Επιθ. Αθηνών). Ο έλεγχος αυτός διενεργήθηκε και ο ανωτέρω Επιθεωρητής συνέταξε την υπ' αριθμ. πρωτ. 2489/22-4-2002 Έκθεση Διαχειριστικού και Οικονομικού Ελέγχου του σωματείου. Στην εν λόγω Έκθεση ο Επιθεωρητής, αφού εξέτασε όλα τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη του, τις εις βάρος της διοίκησης του σωματείου έγγραφες
καταγγελίες της _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και του μέλους επίσης του ΔΣ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, αλλά και άλλων προσώπων, όπως των ιερέων τωΐΚ Ιερών Ναών Αγίου Ανδρέα και Αγίου Νικολάου του Γηροκομείου, και αφού εξέτασε μάρτυρες και έγγραφα στοιχεία, κατέληξε στο περιεχόμενο στην έκθεση του συμπέρασμα υποβάλλοντας και τις σχετικές προτάσεις του. Ειδικότερα, ο ως άνω Επιθεωρητής καταλογίζει ευθύνες στο Δ.Σ. του σωματείου σχετικά με την έλλειψη αδείας λειτουργίας του Γηροκομείου Αθηνών, το οποίο ανήκει στο καθού σωματείο και την μη συμμόρφωση και εναρμόνιση της λειτουργίας του ως μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων ατόμων, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του Ν.2345/1995 και της Υ.Α. 4690/1996, ώστε να λειτουργεί νόμιμα το Γηροκομείο. Επίσης διαπίστωσε α) πλήρη αταξία στη διαχείριση των αντικειμένων της εταιρείας, όπως πολύτιμα συλλεκτικά αντικείμενα, νομίσματα, χρεόγραφα, κοσμήματα, τιμαλφή, που φυλάσσονται στα χρηματοκιβώτια του σωματείου ή στη θυρίδα του στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, ενώ για πολλά από αυτά δεν προέκυπτε η προέλευση τους, ώστε να προκύπτει αδιαφάνεια και έλλειψη ενδιαφέροντος και προσοχής για την ευταξία διαχείρισης αυτών από τα μέλη της αρμόδιας προς τούτο Επιτροπής του σωματείου _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ και _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, οι οποίοι διετέλεσαν και Πρόεδροι ή Ταμίες του σωματείου, β) ότι σχετικά με τα αρχαία αντικείμενα που δωρήθηκαν στο μουσείο Μπενάκη κατά τα έτη 1986 και 1997 δεν τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία , δεν εισήχθη το θέμα στο Δ.Σ. για να ληφθεί σχετική απόφαση, ενώ βρέθηκαν και δύο αντικείμενα στην αίθουσα της εταιρείας, χωρίς να φαίνεται η προέλευση τους και να προκύπτει η νόμιμη κατοχή τους, οι δε Πρόεδρος, Ταμίας και η Διευθύντρια της Ελεήμονος Εταιρείας σωματείου ισχυρίζοντο αδικαιολόγητα, ότι δεν γνώριζαν την προέλευση τους και πώς βρέθηκαν τα αρχαία αυτά αντικείμενα στην
"7$ φύλλο της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίθουσα της εταιρείας, γ) ότι ως προς τα ακίνητα δεν έχει γίνει για πολλά από αυτά αποδοχή κληρονομιάς, ενώ υπάρχει ακαταστασία στην παρακολούθηση και εκμετάλλευση των ακινήτων που έχει αποκτήσει με κληρονομιές και δωρεές το Γηροκομείο, δ) ότι το σωματείο , κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 95, 96, 101, 102 και 104 του Α.Ν. 2039/1939 , όπως τροποποιήθηκε και του άρθρου 13 του καταστατικού του, ουδέποτε κατάρτισε και υπέβαλε προς τον Υπουργό Οικονομικών ξεχωριστούς προϋπολογισμούς και απολογισμούς των κληροδοτημάτων αυτού, όπως είχε υποχρέωση , ενώ χρησιμοποίησε παράνομα έσοδα των κληροδοτημάτων, που αναφέρονται στην έκθεση , για λειτουργικές δαπάνες του, με αποτέλεσμα να εμφανίζουν ελλείμματα οι λογαριασμοί των συγκεκριμένων κληροδοτημάτων και να προκύπτει ζημία από διαφυγόντ-ες τόκους κεφαλαίων τους, ευθύνες δε για τη δημιουργία αυτών των ελλειμμάτων και της ζημίας καταλογίζει στους διατελέσαντες προέδρους και ταμίες του Δ.Σ. -----------------------, ----------------------- και -----------------------, ε) ότι δεν καταβλήθηκε η προσήκουσα επιμέλεια, και φέρουν βαρύτατη ευθύνη οι ίδιοι ως άνω για την διασφάλιση της περιουσίας του κληροδοτήματος αυτοτελούς διαχείρισης -----------------------, όπως αναλυτικά εκτίθεται στην Έκθεση, στ) ότι υπάρχουν ευθύνες για το έργο «Νέα εσωτερική διαρρύθμιση και επέκταση πτερύγων περιπτέρου Βασίλισσα Όλγα», για το οποίο και έχει επιληφθεί αρμόδιος επιθεωρητής του Υπουργείου ΠΕΧΩΔΕ, για παραβάσεις και παραλείψεις ως προς το έργο αυτό, ζ) ότι δεν καταβλήθηκε η δέουσα προσοχή και επιμέλεια για τη
διασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων και εσόδων από τους ιερούς
νρ•
Αγίου Ανδρέα και Αγίου Νικολάου της -----------------------ς, καθώς και γκΤ το ότι ανατέθηκε η περιφορά δίσκου σε πρόσωπα εκτός των νομίμων εκπροσώπων της εταιρείας Επιτρόπων του I. Ναού Αγίου Νικολάου, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδιαφάνεια ως προς το ποσό των χρημάτων που συγκεντρώνονταν και που βρίσκεται αυτό, η) ότι υπάρχουν ευθύνες ως προς τις προσλήψεις προσωπικού καθώς και τις καταβαλλόμενες αμοιβές του. Τέλος, ο ως άνω επιθεωρητής με την έκθεση του προβαίνει σε συγκεκριμένες προτάσεις προς τη διοίκηση της Ελεήμονος Εταιρείας Αθηνών (του καθού σωματείου) να προβεί αυτή σε συγκεκριμένες ενέργειες και να λάβει δραστικά μέτρα για την αντιμετώπιση της κατάσταστβπου έχει δημιουργηθεί στο Γηροκομείο , που αφορούν και τις συνθήκες διαβίωσης των τροφίμων, οι οποίες δεν είναι ικανοποιητικές. Περαιτέρω, στο Γηροκομείο Αθηνών διενεργήθηκε υγειονομικός έλεγχος από τον Διευθυντή της Διεύθυνσης Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχίας Αθηνών I. Τσαντήρη, ο οποίος στη σχετική υπ'αριθμ. Πρωτ. 13358/9-6-2003 Υγειονομική έκθεση Μηνύσεως αυτού διαπιστώνει σοβαρές παραβάσεις, που αφορούν στη λειτουργία του Γηροκομείου, όπως ότι στερείται άδειας λειτουργίας καθώς και του απαραίτητου υγειονομικού προσωπικού αλλά και εξοπλισμού για την καλή λειτουργία του και την παροχή της αναγκαίας φιλοξενίας και περίθαλψης των 500 περίπου υπερήλικων, όπως ειδικότερα και λεπτομερέστερα εκτίθεται στην Έκθεση, ενώ το χαρακτηρίζει ως «ΑΚΑΘΑΡΤΟ» και προτείνει να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά παντός υπευθύνου της εταιρείας (καθού σωματείου) για σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία των υπερηλίκων που φιλοξενεί. Τέλος , μετά από έρευνα που διεξήγαγε το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.), η οποία προκλήθηκε ύστερα από την καταγγελία της Μαρίνας
.• '•;/
'δβ'.^ύλλο της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου
ΖΛ: \ / .
ινων
-----------------------, της οποίας η μητέρα φιλοξενείτο στο Γηροκομείο, διαπιστώθηκαν παραβάσεις και σοβαρές ελλείψεις που αναφέρονται αναλυτικά στο υπ.' αριθμ. 1085/3-5-2004 έγγραφό τους , που αφορούν στη λειτουργία του Γηροκομείου, ελλείψεις σε αναγκαίο προσωπικό, στη μεταχείριση των υπερηλίκων, την περίθαλψή τους, την ακαταλληλότητα των χώρων, την έλλειψη καθαριότητας κλπ. Ακολούθως , μετά την δημοσίευση των ως άνω πορισματικών ελέγχων τρία μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου και συγκεκριμένα η -----------------------, ο ----------------------- και ο ----------------------- υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Δ.Σ. του σωματείου στις 10-6-2004, επικαλούμενοι λόγους ευθιξίας και συνειδήσεως . Μετά την ως άνω παραίτηση των μελών αυτών υπάρχει αδυναμία συγκροτήσεως του διοικούντος το σωματείο 15 μέλους οργάνου, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη , αφού και το μόνο αναπληρωματικό μέλος, ο -----------------------, αρνείται την ανάληψη των καθηκόντων του , και συνεπώς αυτό βρίσκεται σε αδυναμίας να συνέλθει και με νόμιμη σύνθεση να αποφασίσει για τα θέματα του σωματείου. Συντρέχει , επομένως , λόγος διορισμού νέου προσωρινού 15/μελους Δ.Σ. και όχι συμπλήρωση του με τόσα μέλη όσα τα παραιτηθέντα, καθόσον, σύμφωνα με τις στην αρχή σκέψεις , σε περίπτωση που ελλείπουν τα προς διοίκηση του σωματείου πρόσωπα δεν διορίζονται ισάριθμα προσωρινά μέλη σε αντικατάσταση ή αναπλήρωσης τους , αλλά νέα προσωρινά διοίκηση, αποτρεπομένης έτσι της μικτής διοικήσεως, η οποία κατά κανόνα αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του σωματείου. Περαιτέρω , πρέπει να σημειωθεί, ότι μετά από τους παραπάνω ελέγχους
(διαχειριστικούς - οικονομικούς και υγιεινής), προκύπτουν ευθύνες μελών της υπάρχουσας διοίκησης του σωματείου, για τις οποίες άλλα
έχουν ασκηθεί σχετικές ποινικές διώξεις. Εξάλλου, από την ίδια υπαίτια συμπεριφορά των μελών της διοίκησης του σωματείου, ιδίως δε των κατονομαζομένων στην πιο πάνω έκθεση του Επιθεωρητή Φ. Κουλαρμάνη, το σωματείο έχει υποστεί ζημία αλλά και ηθική βλάβη, για τις οποίες , πρέπει το όργανο που διοικεί το σωματείο να επιληφθεί και να αποφασίσει για την υποβολή μηνύσεων και σχετικών αγωγών. Συνεπώς, συντρέχει στην προκειμένη περίπτωση λόγος διορισμού νέας προσωρινής διοίκησης , λόγω και της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του σωματείου και των υπεύθυνων μελών του υφισταμένου Δ.Σ., η οποία να αποτελείται από μέλη, τα οποία θα είναι κατάλληλα να αντιμετωπίσουν την υπάρχουσα κατάσταση και να λάβουν άμεσες αποφάσεις και μέτρα υπέρ των συμφερόντων του σωματείου και των φιλοξενουμένων και περιθαλπομένων στο Γηροκομείο υπερήλικων αλλά και σχετικά με τρέχοντα θέματα, όπως η μισθοδοσία των εργαζομένων κλπ. Τέτοια κατάλληλα πρόσωπα είναι τα προτεινόμενα με την κρινόμενη αίτηση και συγκεκριμένα οι : 1) -----------------------, τέως Πρόεδρος του ----------------------- και ήδη Πρόεδρος της -----------------------, 2) ----------------------- , Ξενοδόχος, 3) -----------------------, οικονομολόγος, σύμβουλος επιχειρήσεων, 4) -----------------------, σύμβουλος επιχειρήσεων, τέως Πρόεδρος του -----------------------, 6) -----------------------, Πρόεδρος φιλανθρωπικού σωματείου, 7) -----------------------, Αρχιμανδρίτης, Πρεσβύτερος Ι.Ν. Αγίου Ανδρέα Γηροκομείου, 8) -----------------------, οικιακά, 9) -----------------------, ιατρός-παθολόγος, εκδότης, 10) -----------------------, Διευθύντρια υποκαταστήματος Τράπεζας, 11) -----------------------, Πανεπιστημιακός, Καθηγητής οφθαλμολογίας, 12) ----------------------- , δικηγόρος , τέως Αντίδήμαρχος -----------------------, 13) -----------------------, δικηγόρος, 14) -----------------------, μέλος φιλανθρωπικών σωματείων, Σύμβουλος Φεστιβάλ Επιδαύρου και 15) -----------------------, μέλος του παλαιού Δ.Σ. , για την οποία και ο εξετασθείς μάρτυρας βεβαιώνει ότι είχε άγνοια για τα διαδραματιζόμενα στο σωματείο και επομένως μπορεί να παραμείνει. Όλα τα ανωτέρω άτομα παρέχουν τα εχέγγυα ότι θα εκτελέσουν τα καθήκοντα τους προς το συμφέρον του σωματείου και θα εργασθούν προς την επίτευξη του. σκοπού του, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση των υποθέσεων του σωματείου, που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω, πρέπει η κρινόμενη αίτηση να γίνει δεκτή ως βάσιμη κατά ένα μέρος και κατ' ουσίαν καθώς και οι πρόσθετες παρεμβάσεις, αυτοτελής του Υπουργού Οικονομικών και Οικονομίας και πρόσθετη των εχόντων έννομο συμφέρον παρεμβαινόντων μελών του σωματείου, και να διοριστεί προσωρινή διοίκηση του σωματείου απότελούμένη από τα ανωτέρω πρόσωπα, μέχρι τη λήξη της θητείας της παλαιάς (που εκλέχθηκε στις 24-4-2000), οπότε τα μέλη του σωματείου στη Γενική Συνέλευση που θα συγκληθεί θα εκλέξουν τη νέα διοίκηση αυτού. Η δικαστική δαπάνη των αιτούντων και παρεμβαινόντων υπέρ αυτών πρέπει να επιβληθεί στους καθών λόγω της ήττας τους (άρθρο 176 ΚΠολΔικ).
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ Δικάζει ερήμην των καθών
Δέχεται την από 9-6-2004 (αριθμ. καταθ. δικογρφ. 4226/2004 ) αίτηση και τις πρόσθετες υπέρ των αιτούντων παρεμβάσεις κατά ένα μέρος.
Διορίζει προσωρινή διοίκηση του σωματείου με την επωνυμία «-------------------------» και έδρα την Αθήνα τους: ζ
1) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός ----------------------- 'Υ
2) -----------------------, κάτοικο Κηφισιάς , οδός -----------------------
3) -----------------------, κάτοικο Κερατσινίου, οδός -----------------------
4) -----------------------, κάτοικο Κηφισίας, οδός -----------------------
5) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
6) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
7) ----------------------- ,κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
8) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
9) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
10) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
11) -----------------------, κάτοικο Ψυχικού, οδός -----------------------
12) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, -----------------------
13) -----------------------, κάτοικο Αθηνών, οδός -----------------------
14) -----------------------, κάτοικο Νέας Ερυθραίας, οδός -----------------------
15) -----------------------, κάτοικο Αθηνών , οδός -----------------------.
Παρέχει στα προαναφερόμενα πρόσωπα την εξουσιοδότηση, αφού συγκροτηθούν σε σώμα με τη μέριμνα του πρώτου, να επιμεληθούν, μέχρι τη λήξη των θητείας του Δ.Σ., το οποίο εκλέχτηκε στις 24-4-2000, των υποθέσεων του σωματείου που έχουν επείγοντα χαρακτήρα , σχετικά με τη λειτουργία του Γηροκομείου και να λάβουν τα αναγκαία μέτρα και αποφάσεις σχετικά με την αποκατάσταση της ζημίας και της ηθικής βλάβης του σωματείου, που υπέστη αυτό από τις πράξεις και παραλείψεις, που περιγράφονται στις αναφερόμενες στο σκεπτικό Εκθέσεις των αρμοδίων οργάνων.

^ν/•
10ο φύλλο-της υπ' αριθμόν 4620/2004 αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
Επιβάλει στους καθών τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων και προσθέτων παρεμβαινόντων την οποία καθορίζει στο ποσό των διακοσίων (200) ευρώ.
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 30. 7. 2004.