• Home

Δικηγορικό Γραφείο

IMG 0069

ΤΟ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΕΛΙΟΥ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Ι. Ποιοί είμαστε - Οι αξίες μας

Σε μία περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης ενισχύεται  ολοένα και περισσότερο ο ρόλος του δικηγόρου ως δημόσιου λειτουργού και του δικηγορικού γραφείου ως του βασικού εργαλείου για την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών του πολίτη, των οικονομικών συμφερόντων του επιχειρηματία, της ελεύθερης επιλογής του καταναλωτή, των ζωτικών αναγκών των εργαζομένων και του νοικοκυριού, του οικογενειακού βίου, του νόμου και της τάξεως και, εν γένει, της ειρηνικής διαβιώσεως της οργανωμένης κοινωνίας.

Το Δικηγορικό Γραφείο του Στέλιου Γρηγορίου και των Συνεργατών του υπηρετεί το λειτούργημα του δικηγόρου με διαχρονική συνέπεια  από το 1986 και παρέχει δικηγορικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας προς τους σεβαστούς πελάτες του, που έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη και την εντολή τους αυτή την πολύτιμη σχέση.

Ο αξιακός μας κώδικας  θεμελιώνεται αποκλειστικά στον σεβασμό της ηθικής τάξεως, της αλήθειας και της δικαιοσύνης.

Γνώμονας των δικηγορικών μας ενεργειών είναι η απαρέγκλιτη εφαρμογή του Νόμου, η πιστή τήρηση και εφαρμογή των κανόνων Δεοντολογίας και του Κώδικα του Δικηγορικού Λειτουργήματος, το καθήκον και η συνείδηση του δικηγόρου ως λειτουργού της δικαιοσύνης.

Η πεμπτουσία της εργασίας μας συνίσταται εις την εξυπηρέτηση των αναγκών και την βελτίωση της ζωής των πελατών μας, σημαντικών επιχειρήσεων και διακεκριμένων προσωπικοτήτων στον τομέα τους, αλλά και καθημερινών ανθρώπων, με απλές και σύγχρονες ανάγκες του βίου μας.

Εχουμε επίγνωση ότι η πολυπλοκότητα των προβλημάτων της εποχής μας σε συνθήκες έντονης οικονομικής κρίσης δεν επιτρέπει την επαρκή νομική αντιμετώπιση των υποθέσεων των πελατών μας μόνον με την προσφυγή στην νομική επιστήμη και εμπειρία, αλλά απαιτείται η σε βάθος κατανόηση και γνώση των ιδιαίτερων κλάδων και των επί μέρους τομέων δραστηριότητας, με την συνεργασία των κατάλληλων ειδικών, που συνεργάζονται μαζί μας. Απαιτείται μία συνολική προσέγγιση των βιοτικών προβλημάτων με ευελιξία, προσαρμοστικότητα, επινοητικότητα και, κυρίως, με την πλέον αποτελεσματική διαχείριση του απαιτούμενου κόστους της παρεχόμενης δικηγορικής υπηρεσίας επ’ ωφελεία των πελατών μας.

Οι υποθέσεις που μας εμπιστεύονται οι πελάτες μας αποτελούν διαρκή πρόκληση γιά εμάς, ενώ ταυτόχρονα μας παρέχουν την ιδιαίτερη ευχαρίστηση να συνεργαζόμεθα με ανθρώπους σημαντικούς στην εργασία τους, ενεργητικούς, ευφυείς, που μπορούν να εκτιμούν την ποιότητα και τα αποτελέσματα της δικηγορικής μας εργασίας.

Γιά αυτό καθήκον μας είναι να επιζητούμε με πάθος την επίτευξη του αρίστου αποτελέσματος και της optimum λύσεως γιά τους πελάτες μας.

ΙΙ. Μία ενδιαφέρουσα ποικιλία πελατών

Οι πελάτες μας είναι επιτυχημένοι στον τομέα τους, γιά αυτό ακριβώς επιδιώκουν ένα καλύτερο μέλλον, με την θέληση επίλυσης των ζωτικών τους προβλημάτων, που απαιτούν άμεση και ριζική νομική αντιμετώπιση. Για αυτό ακριβώς επιζητούν εξαιρετική και εξατομικευμένη νομική προστασία και αποτελεσματικές νομικές συμβουλές, υπηρεσίες τις οποίες παρέχει διαχρονικά το γραφείο μας, με την αυτονόητη ειδική φροντίδα και τον σεβασμό, που οφείλει γιά κάθε πελάτη μας.

Το γραφείο μας εκπροσωπεί μία ενδιαφέρουσα γκάμα πελατών, που συγκροτούν ένα εξαιρετικά διαφοροποιημένο πελατολόγιο.

Αυτό το πελατολόγιο αποτελεί την μεγάλη δύναμη και τον πλούτο μας, που παράγει και βελτιώνει σε διαρκή βάση την γνώση και την εμπειρία μας.

Πελάτες μας είναι μεγάλες επιχειρήσεις, ελληνικές και αλλοδαπές, που επιδιώκουν την μεγέθυνση της επιχειρηματικότητάς τους ή αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή κατά την εξέλιξη των εμπορικών τους συμφωνιών και την ανάπτυξη των επιχειρηματικών τους επιλογών.

Πελάτες μας είναι επώνυμοι επιχειρηματίες και πρόσωπα δημοσιότητας, που επιδιώκουν λεπτούς χειρισμούς και αποτελεσματικές λύσεις σε ζητήματα που σχετίζονται με την δημόσια σφαίρα.

Πελάτες μας είναι καθημερινοί άνθρωποι, αντιμέτωποι με τα φλέγοντα ζητήματα της μικρομεσαίας επιχείρησής τους ή θύματα οικονομικού εγκλήματος, τα οποία έχουν πολλαπλασιασθεί επικίνδυνα κατά το τελευταίο διάστημα, ή με βασανιστικές υποθέσεις οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου ή με καθημερινές αντιδικίες.

ΙΙΙ. Μέθοδοι επιλύσεως των διαφορών – Συμβουλευτική δικηγορία

Κατά την διαχείριση των υποθέσεών μας δεν καταφεύγουμε κατ’ ευθείαν στην δικαστηριακή αντιμετώπιση, καθώς κατά κανόνα ένας εξωδικαστικός συμβιβασμός είναι εφικτός και θεμιτός. Προτού να οδεύσουμε προς το Δικαστήριο επιδιώκουμε και εξαντλούμε όλες τις δυνατότητες για την επίτευξη συναινετικών και συμβιβαστικών λύσεων, με την προσφυγή σε δοκιμασμένες τεχνικές διαπραγματεύσεων, εφόσον και ο πελάτης μας προκρίνει τούτο και συμφωνήσει εις το τελικό αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης.

Όμως, εάν η υπόθεση τελικώς οδεύσει εις το Δικαστήριο, τότε η αντιμετώπιση της υποθέσεως από το γραφείο μας διεξάγεται με τη μεγίστη επιμέλεια, ευσυνειδησία και ευθύτητα,  με την επιλογή και άσκηση των καταλλήλων ενδίκων μέσων για την επίτευξη του αρίστου αποτελέσματος, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο και με την μικρότερη δυνατή οικονομική επιβάρυνση του πελάτη μας.    

Το γραφείο μας ευνοεί την εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών επιλύσεως των διαφορών, δηλαδή την προσφυγή σε μεσολάβηση ή διαιτησία, ως μία δυνατότητα, που σαφώς επιτρέπει με ταχύτητα, χαμηλό κόστος και ισοδύναμα των δικαστικών αποφάσεων αποτελέσματα την επίλυση μίας διαφοράς.

ΙV. Πανελλαδική διάρθρωση του Γραφείου μας

Το Γραφείο μας συνεργάζεται σε όλες τις πόλεις της Ελλάδος, με εκλεκτά δικηγορικά γραφεία, τα οποία παρέχουν την νομική υποστήριξή τους, ώστε οι πελάτες μας να έχουν πλήρη κάλυψη, όταν παρίσταται ανάγκη, με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα και ικανοποιητικό κόστος ανάλογο της παρεχομένης υπηρεσίας.

H παράσταση στα ακροατήρια στα τοπικά Δικαστήρια γίνεται κατά κανόνα από τους δικηγόρους του δικηγορικού μας γραφείου, πλην ειδικών εξαιρέσεων.

V. Διεθνής Οργάνωση του Γραφείου μας

Για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων της εργασίας μας συμμετέχουμε σε δύο διεθνείς οργανισμούς Δικηγορικών Γραφείων, με τα οποία είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και συνεργαζόμεθα σε επίπεδο δικαστηριακής υποστήριξης και παροχής νομικών συμβουλών.

Αυτή η προνομιακή συμμετοχή μας παρέχει την δυνατότητα της τοπικής δικαστηριακής εκπροσώπησης από δικηγόρους φίλους και συνεργάτες, ιδίως σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και της παροχής υψηλής ποιότητος διασυνοριακών νομικών συμβουλών γιά την αποτελεσματική αντιμετώπιση περίπλοκων προβλημάτων, στους περισσότερους τομείς του δικαίου.

VI. TOMEIΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ – ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΙΚΙΕΣ

(Πρωτοδικείο – Εφετείο – Αρειος Πάγος – Διοικητικό Πρωτοδικείο - Διοικητικό Εφετείο - Συμβούλιο της Επικρατείας –Ελεγκτικό Συνέδριο)

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΙΛΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

(Μεσολάβηση - Διαιτησία  - Συμφιλίωση)

ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ -ΔΙΑΘΗΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (Διαζύγιο- Επιμέλεια - Επικοινωνία Διατροφή - Ρύθμιση περιουσιακών σχέσεων συζύγων)

ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΟΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΒΟΛΕΣ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ & ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ

(Διαφημίσεις - Χορηγίες)

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΕΣ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ – ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑΤΑ

ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ