Φιλανθρωπικά Ιδρύματα - Καταπιστεύματα

Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του Ν.4182/2013 αναφέρουν ότι καταργούνται με την έναρξη της ισχύος αυτού :α) ο α.ν. 2039/1939 (Α΄ 455), β) το ν.δ. 430/1970 (Α΄ 25), γ) ο ν. 455/1976 (Α΄ 277), δ) το β.δ. 18.9-20.10/1947 (Α΄ 223), ε) τα άρθρα 1865, 1866 εδάφιο δεύτερο και 1869 του Αστικού Κώδικα, στ) Κάθε γενική ή ειδική διάταξη, η οποία αφορά θέματα, που ρυθμίζονται από αυτόν ή αντίκεινται στις διατάξεις του.

Η ισχύς του νέου νόμου, σύμφωνα με το άρθρο 102, άρχισε 2 μήνες μετά τη δημοσίευσή του, ήτοι από 11.11.2013.
Ιδιαιτέρως επισημαίνουμε τις διατάξεις άρθρων 15 πρ.1 και 64 παρ.2 ν.4182/2013 σύμφωνα με τις οποίες οι διαχειριζόμενοι κοινωφελείς περιουσίες και οι κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών έχουν υποχρέωση μέχρι 10-2-2014 να αναγγείλουν την ύπαρξη των περιουσιών αυτών στην αρμόδια εκ του άρθρου 2 του ίδιου νόμου αρχή. 
Περαιτέρω εντός έξι μηνών από την ως άνω αναγγελία υποχρεούνται στην προσκόμιση όλων των απαιτουμένων για την κατάρτιση των φακέλων στοιχείων.

Στέλιος Γρηγορίου, Νομικός σύμβουλος Γηροκομείου Αθηνών.

===================================================

ΜΠρΑθ (Ασφ.Μ.) 8304/2014


Φιλανθρωπικά Σωματεία -.

Άσκηση αίτησης αναστολής της από 11.05.2014 απόφασης ΓΣ εν όψει ήδη ασκηθείσης αίτησης ακυρώσεως ΓΣ που εκκρεμεί δικαστικά, από το μέλος του σωματείου που δεν συναίνεσε στην λήψη της απόφασης και από τον τρίτο που έχει έννομο συμφέρον [ενώ άλλα πρόσωπα αποκλείονται]. Η επικαλούμενη παράβαση του νόμου η τού καταστατικού πρέπει να τελεί σε αιτιώδη συνάφεια με την απόφαση που ελήφθη από την ΓΣ. Λόγοι ακυρώσεως που αφορούν το περιεχόμενο τους η την διαδικασία λήψεως τους. Πρέπει να καλούνται στην ΓΣ όλα τα μέλη μέσα στον χρόνο που ορίζει το καταστατικό, ανεξάρτητα αν έχουν δικαίωμα ψήφου η όχι ακόμη και όσα δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Ιδίως όταν η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και λίγο χρόνο προ της ΓΣ, διαφορετικά δημιουργείται λόγος ακυρώσεως της ΓΣ. Η παράλειψη της πρόσκλησης όμως καλύπτεται αν όλα τα μέλη παρευρέθηκαν στην ΓΣ και δεν πρόβαλλαν αντιρρήσεις. Η μη πρόσκληση και λίγων μελών δημιουργεί άκυρη απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 101 ΑΚ. Η αγωγή πρέπει να στρέφεται κατά του σωματείου. Αρμόδιο δικαστήριο για την ακύρωση απόφασης ΓΣ σωματείου είναι το Μονομελές Πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου που δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Η αγωγή ασκείται εντός εξάμηνης αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την λήψη της απόφασης και όχι από της γνώσεως του ενάγοντος. Η άκυρη απόφαση παράγει κατ αρχήν έννομες συνέπειες μέχρι την τελεσίδικη ακύρωση της με δικαστική απόφαση κατ' άρθρο 101 ΑΚ εκτός αν ανασταλεί με την διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 102 ΑΚ. Η αίτηση αναστολής εκδικάζεται κατά την διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων απαιτείται δε η απόφαση της οποίας ζητείται η αναστολή να είναι εκτελεστή. Παραδεκτή η πρόσθετη παρέμβαση Δήμου υπό την ιδιότητα της εποπτεύουσας κατά νόμο αρχής. Εν προκειμένω απεδείχθη ότι το σωματείο εκτός του ότι προσκάλεσε εκπρόθεσμα, δεν προσκάλεσε όλα τα μέλη αλλά και μόνο 400 από τα 787, συνεπώς πιθανολογείται η αποδοχή της εκκρεμούσης αιτήσεως ακυρώσεως ΓΣ. Δεκτή η αίτηση αναστολής της απόφασης ΓΣ της 11.05.2014 σχετικά με την ανάθεση σε εταιρεία του έργου αξιοποίησης των ακινήτων του καθ ου και την εκποίηση των ακινήτων που αναφέρονται στην απόφαση.Αριθμός απόφασης 8304/2014
Αριθμός κατάθεσης αίτησης: 60.261/20.5.2014
ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ


Αποτελούμενο από το Δικαστή Χαράλαμπο Σεβαστίδη, Πρωτοδίκη, ο οποίος ορίστηκε κατόπιν κλήρωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3327/2005.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 7 Ιουλίου 2014, χωρίς τη σύμπραξη γραμματέα, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

Της αιτούσας ..., κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής (οδός ...), η οποία παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου της δικηγόρου Ελευθέριου Σεραφείμ, ο οποίος κατέθεσε σημείωμα.

Του καθ' ου η αίτηση φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφόρος Κηφισίας, αριθ. 137) και εκπροσωπείται νόμιμα, το οποίο παραστάθηκε δια της πληρεξούσιας του δικηγόρου Παρασκευής Τσώλη, η οποία κατέθεσε σημείωμα.

Του προσθέτως παρεμβαίνοντος υπέρ της αιτούσας και κατά του καθ' ου Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' Βαθμού «Δήμου Αθηναίων», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός Λιοσίων, αριθ. 22) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Δήμαρχο Γεώργιο Καμίνη, που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων του δικηγόρων Σπυρίδωνα Σουρλά και Στυλιανού Μπεζαντέ, οι οποίοι κατέθεσαν σημείωμα.

Η αιτούσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 16.5.2014 αίτηση της, που κατατέθηκε στη Γραμματεία του Δικαστηρίου αυτού με γενικό αριθμό κατάθεσης 60.261/20.5.2014, προσδιορίστηκε για τη σημερινή δικάσιμο (της 7.7.2014), οπότε και εκφωνήθηκε από το έκθεμα.

Ο προσθέτως παρεμβαίνων (Δήμος Αθηναίων) ζητεί να γίνει δεκτή η παραδεκτώς ασκηθείσα με προφορική δήλωση των πληρεξουσίων του δικηγόρων πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας και κατά του καθ' ου η αίτηση.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν αυτοί δεκτοί.


ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ


Εισάγονται προς συζήτηση: Α) η από 16.5.2014 και με γενικό αριθμό κατάθεσης 60.261/20.5.2014 αίτηση και Β) η προφορικά ασκηθείσα από τον Δήμο Αθηναίων πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας και κατά του καθ' ου η αίτηση. Η αίτηση αυτή και η πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να συνεκδικαστούν κατ άρθρο 246 ΚΠολΔ. διότι υπάγονται στο ίδιο είδος διαδικασίας και επιταχύνεται η διεξαγωγή της δίκης με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων.


Σύμφωνα με τις διατάξεις των εδαφίων α' και β' του άρθρου 101 ΑΚ «απόφαση της συνέλευσης είναι άκυρη αν αντιβαίνει στο νόμο ή στο καταστατικό. Την ακυρότητα κηρύσσει το δικαστήριο ύστερα από αγωγή μέλους που δεν συναίνεσε ή οποιουδήποτε άλλου έχει έννομο συμφέρον». Η διάταξη αυτή δεν ορίζει αν για την ακυρότητα της απόφασης της γενικής συνέλευσης απαιτείται και αιτιώδης συνάφεια της παράβασης του νόμου ή του καταστατικού με την απόφαση που έχει ληφθεί. Γίνεται όμως δεκτό από τη θεωρία και τη νομολογία ότι για τη θεμελίωση του ακυρώσιμου της απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου, δεν αρκεί οποιαδήποτε παράβαση του νόμου ή του καταστατικού, αλλά εξετάζεται αν η παράβαση επηρέασε την απόφαση και μάλιστα το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Και τούτο διότι οι διατάξεις του νόμου και του καταστατικού έχουν ταχθεί για να εξασφαλίσουν την εύρυθμη λειτουργία του σωματείου ώστε να υπάρχει ελεύθερη και γνήσια έκφραση της θέλησης των μελών του. Αν επομένως στην συγκεκριμένη περίπτωση αποδεικνύεται ότι ορισμένη παράβαση του νόμου ή του καταστατικού δεν άσκησε επιρροή στην απόφαση που ελήφθη ή δεν επηρέασε το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας, τότε η εμμονή στην ακύρωση της απόφασης θα αποτελούσε υπέρμετρη τυπολατρεία και δεν θα εξυπηρετούσε πραγματικά τα αληθινά συμφέροντα τόσο των μελών όσο και του σωματείου. Πρέπει συνεπώς να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του νόμου ή του καταστατικού και της απόφασης που λήφθηκε από τη γενική συνέλευση για τη θεμελίωση της ακυρότητας, η οποία δεν επέρχεται εφόσον λείπει τέτοιος αιτιώδης σύνδεσμος (ΑΠ 567/1993, ΕλλΔνη (35), 1367, ΕφΘεσ 231/1997, Αρμ (1997), 367, Α.Κρητικός, δίκαιο σωματείων και συνδικαλιστικών οργανώσεων, σελ. 275 επ, ο ίδιος, σε Γεωργιάδη-Σταθόπουλου ΑΚ, άρθρο 101, αριθ. 5). Περαιτέρω οι ακυρώσιμες κατά την έννοια του άρθρου 101 ΑΚ αποφάσεις μπορούν να οφείλονται σε ελαττώματα που αφορούν είτε το περιεχόμενο τους είτε τη διαδικασία λήψεως τους. Έτσι, γίνεται λόγος για ελαττώματα που αφορούν τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης από το αρμόδιο όργανο, την πρόσκληση των μελών στη γενική συνέλευση, την συμμετοχή στην ψηφοφορία και τον τρόπο διεξαγωγής της κ.λ.π. Ειδικότερα καθόσον αφορά την πρόσκληση των μελών στη γενική συνέλευση το αρμόδιο για τη σύγκληση της γενικής συνέλευσης όργανο πρέπει να προσκαλεί όλα τα μέλη σε χρόνο και με τρόπο τέτοιο που προβλέπει το καταστατικό. Η πρόσκληση αφορά όλα τα μέλη του σωματείου ανεξάρτητα από το αν έχουν ή όχι δικαίωμα ψήφου κατά την ψηφοφορία που θα επακολουθήσει τη συζήτηση στη ΓΣ. Επίσης, πρέπει να καλούνται και όσα μέλη δεν είναι οικονομικά τακτοποιημένα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση που η οικονομική τακτοποίηση μπορεί να γίνει και λίγο χρόνο πριν από την ΓΣ, διαφορετικά δημιουργείται λόγος ακυρώσεως της αποφάσεως της ΓΣ. Η πρόσκληση όλων των μελών δικαιολογείται από την ανάγκη ενημέρωσης τους, ώστε αυτά να μπορούν να διαμορφώσουν και την τελική τους ψήφο. Η παράλειψη όμως πρόσκλησης καλύπτεται αν όλα τα μέλη παραβρέθηκαν στην ΓΣ και δεν πρόβαλαν σχετικές αντιρρήσεις. Η μη πρόσκληση και λίγων μελών δημιουργεί άκυρη απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 101 ΑΚ. Για την ακύρωση της ελαττωματικής απόφασης κατ' άρθρο 101 ΑΚ νομιμοποιείται το μέλος του σωματείου που δεν συναίνεσε στη λήψη της απόφασης και ο τρίτος που έχει έννομο συμφέρον για την ακύρωση της απόφασης, ενώ άλλα πρόσωπα αποκλείονται του δικαιώματος αυτού. Η αγωγή ακύρωση πρέπει να στρέφεται σε κάθε περίπτωση κατά του σωματείου. Αρμόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση αγωγής για ακύρωση απόφασης γενικής συνέλευσης σωματείου είναι το μονομελές πρωτοδικείο της έδρας του σωματείου, το οποίο δικάζει κατά την τακτική διαδικασία. Η αγωγή για την ακύρωση της απόφασης της γενικής συνέλευσης πρέπει να ασκηθεί μέσα στην αποκλειστική εξάμηνη προθεσμία, η οποία αρχίζει από τη λήψη της απόφασης και όχι από τη στιγμή που έλαβε γνώση ο ενάγων. Η έναρξη και λήξη της προθεσμίας υπολογίζεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 241-243 ΑΚ. Περαιτέρω, η άκυρη απόφαση της γενικής συνέλευσης σωματείου παράγει καταρχήν έννομες συνέπειες μέχρι την τελεσίδικη ακύρωση της με δικαστική απόφαση κατ' άρθρο 101 ΑΚ, εκτός αν ανασταλεί με τη διαδικασία που προβλέπεται από τη διάταξη του άρθρου 102 ΑΚ. Η αίτηση αναστολή δικάζεται κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων, απαιτείται δε η απόφαση της οποίας ζητείται η αναστολή να είναι εκτελεστή.


Στην προκείμενη περίπτωση η αιτούσα, μέλος του καθ' ου σωματείου, επικαλούμενη επείγουσα περίπτωση και επικείμενο κίνδυνο, ζητεί να ανασταλεί η εκτέλεση της από 11.5.2014 απόφασης της γενικής συνέλευσης του καθ' ου, λόγω της επικαλούμενης στην αίτηση ακυρότητας, για την οποία άσκησε ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή κατά του καθ' ου, η οποία πρόκειται να συζητηθεί στις 18.9.2014. Με το περιεχόμενο αυτό και αιτήματα η υπό κρίση αίτηση παραδεκτά και αρμόδια εισάγεται ενώπιον του Δικαστηρίου τούτου για να συζητηθεί κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ) και είναι ορισμένη και νόμιμη, απορριπτόμενων των αντιθέτων ισχυρισμών του καθ' ου, στηριζόμενη στις μνημονευόμενες στην αμέσως πιο πάνω μείζονα σκέψη διατάξεις. Πρέπει, επομένως, η αίτηση αυτή να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ενόψει της γενικής άρνησης από την πλευρά του καθ' ου.


Με προφορική δήλωση του στο ακροατήριο πριν την έναρξη της συζήτησης, την οποία αναλύει στο έγγραφο σημείωμα του ο Δήμος Αθηναίων άσκησε πρόσθετη παρέμβαση υπέρ της αιτούσας και κατά του καθ' ου η ένδικη αίτηση, υπό την ιδιότητα της εποπτεύουσας κατά τον νόμο αρχής του καθ' ου, ζητώντας την παραδοχή της ένδικης αίτησης. Με το περιεχόμενο αυτό η πρόσθετη αυτή παρέμβαση είναι παραδεκτή και νόμιμη (βλ. και άρθρο 686 παρ. 6 ΚΠολΔ) και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, ενόψει της γενικής άρνησης από την πλευρά του καθ' ου.


Από τις ένορκες καταθέσεις των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης, που εξετάστηκαν νομότυπα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, καθώς και από τα έγγραφα, που επικαλούνται και προσκομίζουν οι διάδικοι, πιθανολογήθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Το καθ' ου είναι φιλανθρωπικό σωματείο, που εδρεύει στην Αθήνα και ιδρύθηκε το 1964. Η λειτουργία του καθορίζεται από τις διατάξεις του ισχύοντος καταστατικού του, όπως αυτό ισχύει μετά την τελευταία τροποποίηση του και εγκρίθηκε με τη με αριθμό 6.108/2008 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών. Το διοικητικό συμβούλιο του καθ' ου συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση αυτού για την 11.5.2014, προκειμένου να ληφθεί απόφαση σχετικά α) με την εκποίηση ορισμένων ακινήτων του και β) με την βιωσιμότητα του. Κατά το άρθρο 13 του καταστατικού του καθ' ου, η έκτακτη γενική συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε από το Δ. Σ. αυτού ή αν το ζητήσει το 1/20 τουλάχιστον των ταμειακώς τακτοποιημένων μελών. Για τα σχετικά με τη σύγκληση της έκτακτης Γ.Σ., την επίτευξη απαρτίας και λήψη των σχετικών αποφάσεων ορίζεται ότι ισχύουν όσα και για την τακτική Γ.Σ. Εξάλλου, το άρθρο 13 του καταστατικού του καθ' ου ορίζει προκειμένου για την τακτική Γ Σ ότι τα μέλη του καθ' ου καλούνται δημόσια και με ατομικές προσκλήσεις προ δέκα (10) τουλάχιστον ήμερων από τη σύγκληση της Γ.Σ. Για την απαρτία της Γ.Σ. ορίζεται ότι πρέπει να μετέχουν σ' αυτήν το 1/3 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών του καθ' ου, ενώ η οικονομική τακτοποίηση των μελών του καθ' ου μπορεί να γίνει κατά ρητή πρόβλεψη του καταστατικού του και κατά την ημέρα συνεδρίασης της Γ.Σ. Εξάλλου, το άρθρο 18, Μέρος 2°, παρ 7 του ως άνω καταστατικού προβλέπεται ότι οι εισπράξεις του καθ' ου διενεργούνται μέσω τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος και μέσω του ταμείου του. Στην προκειμένη περίπτωση πιθανολογήθηκε ότι το καθ' ου δεν προσκάλεσε εγκαίρως όλα τα μέλη του για την έκτακτη γενική συνέλευση, που προγραμματίστηκε να γίνει την 11.5.2014. Συγκεκριμένα, με βάση τις προαναφερόμενες διατάξεις του καταστατικού του καθ' ου η ατομική πρόσκληση προς τα μέλη του έπρεπε να γίνει προ 10 τουλάχιστον ημερών από την ορισθείσα ημέρα της έκτακτης ΓΣ, ήτοι το αργότερο μέχρι την 1.5.2014, ενώ το καθ' ου επικαλείται και προσκομίζει απόδειξη από ταχυδρομικό γραφείο, με ημερομηνία 2.5.2014, από την οποία προκύπτει ότι εστάλησαν 400 φάκελοι. Κατά συνέπεια, οι προσκλήσεις αυτές υπολείπονται των μελών του καθ' ου, που ανέρχονται σε 787, ενώ σε κάθε περίπτωση οι ατομικές αυτές ειδοποιήσεις δεν εστάλησαν εμπροθέσμως. Επομένως, για τους προαναφερόμενους λόγους πιθανολογείται η ευδοκίμηση της από 15.5.2014 και με γενικό αριθμό κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου 64.542/11.6.2014 αγωγής περί ακυρώσεως της απόφασης της γενικής συνέλευσης του καθ' ου, της 11.5.2014. Εξάλλου, υφίσταται επείγουσα περίπτωση και επικείμενος κίνδυνος για την αναστολή εκτέλεσης της ως άνω απόφασης της Γ.Σ. του καθ' ου, καθώς σε περίπτωση που υλοποιηθούν οι αποφάσεις που ελήφθησαν από την Γ.Σ. της 11.5.2014 και αφορούν σε εκποίηση ακινήτων του καθ' ου, δεν θα είναι δυνατόν να ανατραπούν τα δυσμενή σε βάρος του καθ' ου αποτελέσματα, τα οποία πλέον θα στηρίζονται σε μία άκυρη απόφαση της Γ.Σ.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΔΙΚΑΖΕΙ αντιμωλία των διαδίκων.

ΔΕΧΕΤΑΙ την αίτηση.

ΔΙΑΤΑΣΣΕΙ την αναστολή εκτέλεσης της από 11.5.2014 απόφασης της Γενικής Συνέλευσης του καθ' ου α) σχετικά με την ανάθεση σε εταιρία του έργου της αξιοποίησης των ακινήτων του καθ' ου και β) σχετικά με την εκποίηση των ακινήτων του καθ ου που βρίσκονται στην οδό ... στο Κολωνάκι, στην οδό ..., στην Αθήνα, στην οδό ..., στη Νέα Σμύρνη Αττικής, στην οδό ... και ..., στην Κηφισιά, στην οδό ... και ..., στη Νέα Ερυθραία Αττικής και στην οδό ..., στη Βούλα Αττικής, μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της από 15.5.2014 και με γενικό αριθμό κατάθεσης στη Γραμματεία του Δικαστηρίου τούτου 64.542/11.6.2014 αγωγής της εδώ αιτούσας κατά του καθ' ου.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, δίχως την παρουσία των διαδίκων, στην Αθήνα, στις 28-7-2014.


ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

============================================

ΕιρΑθ 472/2014

Φιλανθρωπικά Σωματεία - Αίτηση διορισμού προσωρινής διοίκησης φιλανθρωπικού σωματείου από Δήμο με επίκληση της αποκλειστικής αρμοδιότητας του περί εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων -.


Οι διατάξεις των άρθρων 69 και 786 Α.Κ. εισάγουν εξαιρετικό δίκαιο με την έννοια της επέμβασης στην σωματειακή αυτονομία μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, εάν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνε για την διοίκηση του νομικού προσώπου ή αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου ο Ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Έννοια της σύγκρουσης συμφερόντων, της πραγματικής και πλασματικής έλλειψης διοικήσεως. Δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων όταν γίνεται κακή διαχείριση των υποθέσεων του νομικού προσώπου. Τρόπος άσκησης παρεμβάσεων στις δίκες εκουσίας δικαιοδοσίας. Η αίτηση είναι μη νόμιμη διότι τα επικαλούμενα περιστατικά και αληθή υποτιθέμενα δεν δικαιολογούν τον διορισμό προσωρινής διοίκησης όψει του ότι η κακοδιαχείριση των υποθέσεων του σωματείου και η από την αιτία αυτή διαφορές των μελών του δεν συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων, και έλλειψη προσώπων της διοίκησης. Πέραν τούτων οι επικαλούμενες πράξεις ή παραλείψεις δεν συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων διότι ουδόλως γίνεται μνεία ότι με αυτές επιδιώκεται ίδιον όφελος η όφελος τρίτων κατά παράβαση της υποχρέωσης πίστης. Απορρίπτει τη αίτηση, δέχεται την κυρία παρέμβαση του σωματείου με σκοπό την απόρριψη της αίτησης και απορρίπτει τις λοιπές παρεμβάσεις σαν αόριστες λόγω μη αναφοράς του εννόμου συμφέροντος τους στην άσκηση αυτών.


ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ

Αριθμός Απόφασης 472/2014
ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣυγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Αικατερίνη Γεωργακοπούλου-Μπανικα την οποία όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διοικήσεως του Ειρηνοδικείου Αθηνών και από τη Γραμματέα Όλγα Μπεχρακη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στην Αθήνα στις 11-022014 για να δικάσει την παρακάτω υπόθεση:

Του αιτούντος: Δήμος Αθηναίων. Ο.Τ.Α. Α βαθμού, που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Λιοσίων αρ. 22, εκπροσωπούμενος νόμιμα από το Δήμαρχο κ. Γιώργο Καμίνη, που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Στέλιου Μπεζαντέ και Σπυρίδωνος Σουρλά.

Β. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ υπ' αριθμόν 144/2014 ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ : 1) Το φιλανθρωπικό Σωματείο με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΘΗΝΩΝ» ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λ. Κηφισίας αρ.137 και Λάμψα 2, νόμιμα εκπροσωπούμενο που παραστάθηκε ο νόμιμος εκπρόσωπος του Αρχιμανδρίτης … μετά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Μαρίας Στραϊτούρη 2) Αρχιμανδρίτης …, κάτοικος Αθηνών 3) … 4) …, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής 5) … κάτοικος Δροσιάς, 6) …, κάτοικος Βύρωνα Αττικής, 7) …, κάτοικος Ηλιούπολης Αττικής, 8) …, κάτοικος Αιγάλεω Αττικής, εκ των οποίων ο δεύτερος, τέταρτος και πέμπτη παραστάθησαν μετά, οι δε λοιποί παραστάθησαν δια της πληρεξούσιας δικηγόρου τους Μαρίας Στραϊτούρη

Γ. ΚΥΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΥΠ' ΑΡΙΘΜΟΝ 211/2014 ΚΥΡΙΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ : …, κάτοικος Αθηνών, που παραστάθηκε μετά του πληρεξουσίου δικηγόρου του Κωνσταντίνου Γιαννούλη

Του καθού η κύρια παρέμβαση: Ο Δήμος Αθηναίων ΟΤΑ Α' βαθμού, που εδρεύει στην Αθήνα επί της οδού Λιοσίων αρ. 22, νόμιμα εκπροσωπούμενος από τον Δήμαρχο κ. ..., που παραστάθηκε δια των πληρεξουσίων δικηγόρων του Στέλιου Μπεζαντέ και Σπυρίδωνος Σουρλά

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : 1) Το Ελληνικό Δημόσιο, που εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό Οικονομικών 2) Ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κάτοικος Αθηνών, που παραστάθησαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ευθυμίου Τσάκα.

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΥΣΑ ΥΠΕΡ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ : …, Αναπληρώτρια Γραμματέας Δ.Σ. Ε Ε Α, κάτοικος Αθηνών, που παραστάθηκε Αυτοπροσώπως.

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΟΝΤΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ «ΕΛΕΗΜΟΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ» ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ και ΚΑΤΑ … 1….. 22. …, άπαντες παραστάθησαν δια του πληρεξουσίου δικηγόρου τους Ιωάννη Δημητρίου.

ΠΡΟΣΘΕΤΩΣ ΠΑΡΕΜΒΑΙΝΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ: …, κάτοικος Αθηνών, που παραστάθηκε αυτοπροσώπως.

Η συνεδρίαση έγινε δημόσια στο ακροατήριο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται στα πρακτικά και στις προτάσεις τους.


Μελέτησε τη δικογραφία
Σκέφτηκε σύμφωνα με το νόμο


Εκκρεμούν ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου : α) η από 06-12-2013 (αρ. κατ. 15097/2013 αίτηση, β) η από 21-01-2014 (αρ. κατ. 1173/2014) κύρια παρέμβαση, γ) η από 24-01-2014 (αρ. κατ. 211/2014) κύρια παρέμβαση και οι ασκηθείσες στο ακροατήριο, προφορικώς, πρόσθετες παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να συνεκδικαστούν λόγω της μεταξύ τους συνάφειας (αρ. 246 ' και 31 ΚπολΔ).

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 69 ΑΚ και 786 ΚπολΔ, τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (βλ. Αρβανιτάκη σε Κεραμέα - Κονδύλη - Νίκα, ερμηνεία ΚΠολΔ Π, έκδοση 2000, άρθρο 786 αρ.1), συμπεριλαμβανομένων των σωματείων (ΑΠ ολ 18/2002 ΕΠ. Εμπ. Δικ. 2002, 74, ΑΠ 395/2002 ΧΡΙΔ 2003, 407, ΑΠ 538/1998, Δνη 39,1606), εισάγοντας εξαιρετικό δίκαιο, με την έννοια ότι αποτελεί επέμβαση στη σωματειακή αυτονομία, που δικαιολογείται μόνο σε εξαιρετικές περιστάσεις (Βαθρακοκοίλης, Αστικός Κώδικας, άρθρο 69), εάν λείπουν τα πρόσωπα που απαιτούνται για τη διοίκηση του νομικού προσώπου, ή αν τα συμφέροντα τους συγκρούονται προς εκείνα του νομικού προσώπου, ο Ειρηνοδίκης διορίζει προσωρινή διοίκηση κατ' άρθρο 786 ΚΠολΔικ, ύστερα από αίτηση όποιου έχει έννομο συμφέρον. Η έλλειψη διοικήσεως, που δικαιολογεί το διορισμό, πρέπει να είναι πραγματική, αλλά δεν αποκλείεται να είναι και πλασματική, η οποία θεωρείται ότι υπάρχει, όταν εξαιτίας πείσματος ή ισχυρογνωμοσύνης τα μέλη της διοικήσεως αρνούνται να ενεργήσουν ως διοίκηση, ή όταν οι μεταξύ τους διαφωνίες έχουν φτάσει σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην μπορεί να ληφθεί απόφαση στα θέματα που απασχολούν ή πρέπει να απασχολούν τη διοίκηση (ΑΠ 538/1998 Δνη 38, 1606, Εφ. Αθ. 285/1997 Δνη 38, 1664). Εξάλλου, σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 69 ΑΚ, μεταξύ των μελών της διοικήσεως και του νομικού προσώπου, που δικαιολογεί τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, υπάρχει, όχι μόνο στις περιπτώσεις όπου από συγκεκριμένες νομικές διατάξεις προκύπτει νομική αδυναμία μέλους του διοικητικού συμβουλίου να συμμετάσχει στη λήψη ορισμένης απόφασης, όπως στις περιπτώσεις των άρθρων 66 και 235 ΑΚ, δηλαδή επι συνάψεως συμβάσεως των διοικούντων προσώπων με το νομικό πρόσωπο ή σε περίπτωση μονομερούς δικαιοπραξίας απευθυντέας προς αυτό, ή σε περίπτωση εγέρσεως και διεξαγωγής οποιασδήποτε φύσεως δίκης λόγω διαφοράς αυτών με το νομικό πρόσωπο, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία τα πρόσωπα της διοικήσεως έχουν δικό τους ατομικό συμφέρον ή επιδιώκουν συμφέροντα τρίτων, αντίθετα προς αυτό του νομικού προσώπου, παραβαίνοντας την υποχρέωση πίστης που αυτονόητα υπέχουν έναντι αυτού και συνεπώς εμποδίζονται να το αντιπροσωπεύσουν, με αποτέλεσμα, να μην υφίσταται στην πραγματικότητα ενεργός υπέρ των συμφερόντων του νομικού προσώπου διοίκηση (Εφ. Θεσ. 3570/1990, Εφ. Αθ. 1178/1983, Μ.Πρ.Πειρ. 556/2003 Τ.Ν.Π. «ΝΟΜΟΣ». Αντίθετα, δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων, όταν γίνεται κακή διαχείριση των υποθέσεων του νομικού προσώπου (βλ. ολ. ΑΠ 297/1972, ΑΠ 765/2005, ΑΠ 395/2002, Εφ. Λαρ. 375/2009, Εφ. Αθ. 508/2005, Μ.Πρ. Ροδ. 57/2006, Μ.Πρ.ροδ. 247/2005 ΤΝΠ «ΝΟΜΟΣ» Κ. Ασπρογέρακα - Γρίβα έλλειψις διοικήσεως νομικού προσώπου παρ. 48, 128 Γιαννόπουλου, Γεν. Αρχ. παρ. 69 αριθμ. 28, Μαρίνο σε Ελλ. Δνη τευχ 44, 626 επ), ώστε να συντρέχει περίπτωση διορισμού προσωρινής διοίκησης , ενόψει και του επικουρικού χαρακτήρα της διάταξης του προαναφερθέντος άρθρου 69 ΑΚ σε σχέση με τη δυνατότητα επέμβασης του Δικαστηρίου στην αυτονομία του σωματείου, τα μέλη του οποίου, ας σημειωθεί επαρκώς προστατεύονται έναντι των ζημιογόνων για αυτό ενεργειών των μελών του διοικητικού συμβουλίου, είτε δια προκλήσεως της σύγκλησης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης (την οποία δεν μπορούν να υποκαταστήσουν ορισμένα μέλη), είτε με την μη έγκριση των πεπραγμένων.

Περαιτέρω, κατά το άρθρο 752 ΚΠολΔικ, με το οποίο καθορίζεται, κατά διαφορετικό τρόπο από το άρθρο 81 του ίδιου κώδικα, η άσκηση των παρεμβάσεων σε δίκες εκούσιας δικαιοδοσίας η κύρια παρέμβαση ασκείται ρε δικόγραφο και εφαρμόζονται γι' αυτήν οι διατάξεις των άρθρων 747, 748 και 751 του ίδιου Κώδικα, ενώ η πρόσθετη παρέμβαση μπορεί να ασκηθεί και κατά τη συζήτηση στο ακροατήριο χωρίς προδικασία (ΑΠ 1076/2002, Εφ. Αθ. 4238/2010). Τέλος, εφόσον η παρέμβαση του τρίτου επιδιώκει την απόρριψη της αίτησης, με την οποία ανοίχθηκε η δίκη ή τη ρύθμιση του επίδικου αντικειμένου κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνο που ζητείται με την αίτηση, πρόκειται για κύρια παρέμβαση, ενώ όταν ο παρεμβαίνων περιορίζεται στην υποστήριξη κάποιου μετέχοντος, με αίτημα την αποδοχή ή την απόρριψη, αναλόγως της αιτήσεως, πρόκειται για πρόσθετη παρέμβαση.

Με την κρινόμενη αίτηση, όπως το περιεχόμενο της εκτιμάται από το Δικαστήριο, ο αιτών Δήμος Αθηναίων, επικαλούμενος έννομο συμφέρον, ως έχων την αποκλειστική αρμοδιότητα της εποπτείας επί των φιλανθρωπικών σωματείων, που εδρεύουν στη διοικητική περιφέρεια του, ζητεί, να διορισθεί προσωρινή διοίκηση του φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», που εδρεύει στην Αθήνα, λόγω πλασματικής έλλειψης διοίκησης του σωματείου η οποία οφείλεται στην άρνηση των μελών του ΔΣ να αποδεχτούν το διορισμό και την παρουσία του ήδη διορισθέντος επιτρόπου στις συνεδριάσεις του, στην άρνηση να του αποστείλουν, για έλεγχο, τον προϋπολογισμό και απολογισμό του σωματείου, στην αδιαφορία για την εκμίσθωση ακινήτων και την είσπραξη μισθωμάτων, στις διαφωνίες και εντάσεις μεταξύ των μελών και κυρίως μεταξύ της … και του προέδρου του ΔΣ, που εκδηλώθηκαν και με ανταλλαγή επιστολών και κατάθεση μηνύσεων στην ανάληψη χρημάτων από λογαριασμούς κληροδοτημάτων για άλλους σκοπούς από αυτού του διαθέτη. Ότι συνέπεια αυτών, δεν υφίσταται πλέον διοίκηση του σωματείου, παρά το γεγονός ότι αυτή (διοίκηση) έχει εκλεγεί από τη γενική συνέλευση των μελών του στις 10-06-2012 με πενταετή θητεία. Ότι δεν τηρείται το καταστατικό του και γενικά έχει εξωτερικευτεί η αδυναμία λήψεως αποφάσεων και πιθανολογείται ότι το σωματείο δεν μπορεί να υλοποιήσει τον σκοπό του. Για τους λόγους αυτούς ζητεί τον διορισμό προσωρινής διοίκησης, αποτελούμενη από τα αναφερόμενα στην αίτηση πρόσωπα και να επιτραπεί σε αυτή να εγγράψει νέα μέλη. –

Με αυτό το περιεχόμενο η αίτηση, η οποία αρμόδια εισάγεται στο Δικαστήριο αυτό (αρθρ. 740 παρ. 1 ΚπολΔ όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 17 του Ν. 4055/2012 και αρθ. 786 ΚΠολΔικ., όπως η παρ. 1 αντικαταστάθηκε από το άρθρο 65 παρ. 4 του Ν. 4139/2013) και παραδεκτώς κατά το άρθρο 68 του ΚΠολΔικ, κατά τη διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας (αρθ. 739 επ. ΚΠολΔικ), πλην όμως αυτή (αίτηση) είναι μη νόμιμη διότι τα επικαλούμενα περιστατικά, και αληθή υποτιθέμενα, συνιστούν κακή διαχείριση και συνεπώς δεν δικαιολογούν το διορισμό προσωρινής διοίκησης, αφού, σύμφωνα με όσα στη μείζονα σκέψη αναφέρθηκαν, η κακοδιαχείριση των υποθέσεων του σωματείου και οι από την αιτία αυτή διαφορές των μελών του, δεν συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων και συνεπώς έλλειψη των προσώπων της διοίκησης αυτού. Εξάλλου, δεν συνιστά σύγκρουση συμφερόντων, κατά την έννοια που αναφέρθηκε παραπάνω, η παράθεση των αναφερομένων στην αίτηση πράξεων ή παραλείψεων των μελών της υπάρχουσας διοίκησης διότι ουδόλως γίνεται μνεία ότι με αυτές επιδιώκεται' ίδιο όφελος ή όφελος τρίτων, κατά παράβαση της υποχρέωσης πίστης.

Κατόπιν αυτών πρέπει η υπό κρίση αίτηση να απορριφθεί και συνακόλουθα α) να γίνει δεκτή η από 21-01-2014 (αρ. κατ. 1173/2014) ασκηθείσα παραδεκτά (αρθ. 752 παρ. 1 ΚΠολΔικ) με αυτοτελές δικόγραφο κύρια παρέμβαση του σωματείου με την επωνυμία «ΕΛΕΗΜΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», με την οποία διώκεται η απόρριψη της αίτησης, β) να απορριφτεί η παραδεκτά ασκηθείσα κατά την επ' ακροατηρίου διαδικασία (αρθ. 752 παρ. 2 ΚΠολΔικ) πρόσθετη παρέμβαση του Ελληνικού Δημοσίου, υπέρ του αιτούντος Δήμου, ως ασκούντος διοικητική εποπτεία επί κεφαλαίων αυτοτελούς διαχείρισης (κληροδοτήματα), των οποίων το παραπάνω σωματείο ασκεί τη διαχείριση, γ) να απορριφθεί η από 24-01-2014 (αρ. κατ. 211/2014), με αυτοτελές δικόγραφο, παραδεκτά ασκηθείσα κύρια παρέμβαση του …, με την οποία ζητεί να διοριστεί προσωρινή διοίκηση, αποτελούμενη από τα πρόσωπα που ο ίδιος υποδεικνύει, επικαλούμενος τους ίδιους λόγους που επικαλείται ο αιτών, για τους ίδιους λόγους που απορρίφθηκε η αίτηση και δ) να απορριφθεί η ασκηθείσα στο ακροατήριο του Δικαστηρίου πρόσθετη παρέμβαση της … υπέρ του αιτούντος Δήμου. Οι ασκηθείσες όμως στο ακροατήριο πρόσθετες παρεμβάσεις α) του … υπέρ του αιτούντος Δήμου και β) μελών του σωματείου εργαζομένων υπέρ του ανωτέρω σωματείου, πρέπει να απορριφθούν ως απαράδεκτες, λογω αοριστίας τους , αφού οι ανωτέρω παρεμβαίνοντες δεν αναφέρουν το έννομο συμφέρον τους προς άσκηση των παρεμβάσεων τους, διαδικαστική προϋπόθεση (αρθ.68 ΚΠολΔικ) για το παραδεκτό αυτών, που ερευνάται αυτεπαγγέλτως (αρθ. 73 ΚΠολΔικ).

Τα δικαστικά έξοδα, ενόψει της φύσεως της διαφοράς, ως μη γνήσιας υπόθεσης εκούσιας δικαιοδοσίας και κατά συνέπεια της δυνατότητας εφαρμογής των γενικών διατάξεων των άρθρων 173-193 ΚπολΔικ, πρέπει να συμψηφιστούν στο σύνολο τους μεταξύ των διαδίκων, καθόσον το Δικαστήριο κρίνει πως η ερμηνεία των κανόνων δικαίου που εφαρμόστηκαν, εν προκειμένω ήταν δυσχερής (αρθ. 179 ΚΠολΔικ).


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


Συνεκδικάζει αντιμωλία των διαδίκων : α) την από 06-12-2013 (αρ. κατ. 15097/2013) αίτηση, β) την από 21-01-2014 (αρ. κατ.1173/2014) κύρια παρέμβαση, γ) την από 24-01-2014 (αρ. κατ. 211/2014) κύρια παρέμβαση και τις ασκηθείσες στο ακροατήριο πρόσθετες παρεμβάσεις.

Απορρίπτει την από 06-12-2013 αίτηση

Δέχεται την από 21-01-2014 κύρια παρέμβαση

Απορρίπτει την από 24-01-2014 κύρια παρέμβαση

Απορρίπτει τις πρόσθετες παρεμβάσεις

Συμψηφίζει την μεταξύ των διαδίκων δικαστική δαπάνη.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε στο ακροατήριο του σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στην Αθήνα στις 31-3-2014.


Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

======================================

ΜΠρΑθ (ΑσφΜ) 14385/2013

ΟΤΑ - Εποπτεία φιλανθρωπικών σωματείων -.

Αρμοδιότητα δήμων για εποπτεία φιλανθρωπικών σωματείων. Διαφορά ιδιωτική. Απορρίπτει ένσταση ελλείψεως δικαιοδοσίας. Οι δήμοι έχουν αρμοδιότητα εποπτείας εφόσον τα μη ειδικώς αναγνωρισμένα φιλανθρωπικά σωματεία επιχορηγούνται ή έχουν κοινωνικούς πόρους και τέτοιοι κοινωνικοί πόροι είναι οι δωρεές και οι κληρονομίες (ΣτΕ 1547/1981). Διορισμός επιτρόπου από τον δήμο. Η κλήση και ενημέρωση επιτρόπου από σωματείο δεν αποτελεί ουσιώδη τύπο για λήψη αποφάσεων του Δ.Σ. Απορρίπτει την αίτηση ως αόριστη. Ελλειψη κατεπείγοντος και μη προσδιορισμός βλάβης από την μη κλήση επιτρόπου. Τα ασφαλιστικά μέτρα δεν πρέπει να οδηγούν σε ικανοποίηση του δικαιώματος. Συμψηφίζει δικαστικά έξοδα.

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Αριθμός απόφασης 14385/2013

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

     

     Αποτελούμενο από τη δικαστή Ευθυμία Νικολάου, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίσθηκε κατόπιν κλήρωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 3327/2005.

       Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του, στην Αθήνα, την 6-11-2013, για να δικάσει την εξής υπόθεση:

       Του αιτούντος: Δήμου Αθηναίων, ΟΤΑ α βαθμού, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, ως εκπροσωπείται νόμιμα, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τους πληρεξούσιους δικηγόρους του Σπυρίδωνα Σούρλα και Στέλιο Μπεζαντέ.

       Των καθ' ων η αίτηση: 1) Φιλανθρωπικού σωματείου με την επωνυμία «..., ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-ΠΤΩΧΟΚΟΜΕΙΟ», το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, ως εκπροσωπείται νόμιμα από τον πρόεδρο του 6ο αυτού ... (Αρχιμανδρίτη ...), ο οποίος εμφανίσθηκε με την πληρεξούσια δικηγόρο του Μαρία Στραϊτούρη, 2) ... 12) …, μελών του δσ, κατοίκων Αθηνών, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Μαρία Στραϊτούρη.

       0 αιτών ζητεί να γίνει δεκτή η από 13-7-2013 και με αριθ εκθ κατ 98692/12101/2013 αίτηση του προς το Δικαστήριο αυτό για τους λόγους που περιέχονται σε αυτή. Δικάσιμος για τη συζήτηση της ορίσθηκε με την από 19-7-2013 πράξη του αρμόδιου δικαστή η αναφερόμενη πιο πάνω δικάσιμος κατά την οποία, αφού εκφωνήθηκε η υπόθεση κατά τη σειρά του εκθέματος, παραστάθηκαν οι διάδικοι, όπως αναφέρεται πιο πάνω.

       Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των διαδίκων ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί και κατέθεσαν σημειώματα, ενώ σημείωμα κατέθεσαν και η τέταρτη και έκτη των καθ’ ων που εμφανίσθηκαν αυτοπροσώπως.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

     

     I. Από τις προσκομιζόμενες από τον αιτούντα υπ' αριθ. 7621, 7626 και 7625/23-7-2013 εκθέσεις επίδοσης του δικαστικού επιμελητή της δικαστικής περιφέρειας του Πρωτοδικείου Αθηνών, …, προκύπτει ότι ακριβές αντίγραφο της υπό κρίση αίτησης με πράξη ορισμού δικασίμου και κλήση προς συζήτηση για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή αυτής της απόφασης, επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα στην πέμπτη, έβδομο και όγδοη των καθ' ων. Αυτοί όμως δεν εκπροσωπήθηκαν κατά την αναφερόμενη στην αρχή της απόφασης δικάσιμο, όμως, λόγω της ισχύος του ανακριτικού συστήματος στη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρο 691 παρ 1 ΚΠολΔ) θα δικασθούν σα να ήταν παρόντες (βλ Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, σελ 48, Χαμηλοθώρη, Ασφαλιστικά μέτρα, σελ 45)

       II. Κατά το άρθρο 682 § 1 ΚΠολΔ, τα Δικαστήρια σε επείγουσες περιπτώσεις ή για να αποτραπεί επικείμενος κίνδυνος μπορούν να διατάζουν ασφαλιστικά μέτρα για την εξασφάλιση ή διατήρηση ενός δικαιώματος ή τη ρύθμιση μιας κατάστασης και να τα μεταρρυθμίζουν ή να τα ανακαλούν. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι, για να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα, πρέπει, εκτός από την ύπαρξη δικαιώματος του ουσιαστικού δικαίου, για την προστασία του οποίου επιδιώκεται η λήψη τους, να υπάρχει "επείγουσα περίπτωση" ή "επικείμενος κίνδυνος", προς αποτροπή του οποίου να κατατείνει το ζητούμενο ασφαλιστικό μέτρο (Τζίφρας, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδοση 4η, 1985, σελ. 9 επ., ΑΠ 422/1970 ΝοΒ 18.1197, ΑΠ 676/1969 ΝοΒ 18.548) Και αυτό, γιατί η δικαστική προστασία που παρέχεται με τη μορφή των ασφαλιστικών μέτρων έχει ως σκοπό την εξασφάλιση ή τη διατήρηση του δικαιώματος ή τη ρύθμιση της κατάστασης μέχρι να εκδοθεί οριστική απόφαση κατά τη διαγνωστική δίκη, η οποία εκκρεμεί ή πρόκειται να ανοιχθεί (ΜΠρΑθ 3066/1999 Δ 1999-521, ΜΠρΑθ 5217/1999 Δ 1999-759, ΜΠρΑθ 12504/1999 ΕΕμπΔ 1999-406, ΜΠρΑθ 22493/1994 ΕλλΔνη 37-707, ΜΠρΧαλκ 686/1991 Δ 23.262, Ν. Βερβεσός, Δ 2.530 επ., Κ. Μπέης, "Οι Διαδικασίες στο Μονομελές Πρωτοδικείο", σελ. 275 επ.), καθώς και την αποφυγή βλαβών, οι οποίες είναι ενδεχόμενο να επέλθουν κατά το χρόνο που απαιτείται να περάσει για τη διεξαγωγή της διαγνωστικής δίκης ή της αναγκαστικής εκτέλεσης, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί στο μέλλον ο τελικός σκοπός τους (ΠΠρΘηβ134/2006 Δ 2007/310,  ΠΠρΡοδ 30/2005, ΤΝΠ Νόμος, Γ. Μητσόπουλος, Η πιθανολόγηση, σελ. 70 - 73- Γ. Οικονομόπουλος, Διάγραμμα εισήγησης του για τα ασφαλιστικά μέτρα, τόμος 5ος, ΣχεδΠολΔ, σελ. 234 επ.). Επομένως, ως επείγουσα περίπτωση νοείται εκείνη που χρειάζεται άμεση ρύθμιση με δικαστική παρέμβαση, όπως συμβαίνει, κατά τα προεκτεθέντα, κυρίως όταν η πάροδος του χρόνου μέχρι την άσκηση της τακτικής αγωγής πρόκειται να επιφέρει ουσιώδη βλάβη οποιασδήποτε έκτασης στην υλική φύση του αντικειμένου ή όταν συντρέχει ανάγκη προσωρινής απόλαυσης του δικαιώματος, όχι όμως όταν ζητείται αποτροπή κινδύνου στο απώτερο μέλλον (ΜΠρΧαλκιδικ 993/2006 Αρμ 2007.1378, ΜΠρΠειρ 3016/1978 ΕλλΔικ 20.89), ενώ επικείμενος κίνδυνος υπάρχει όταν η απειλούμενη βλάβη από στιγμή σε στιγμή επικρέμεται επί του πράγματος  ή των διαδίκων (ΜΠρθεσ  13293/2010 ΧΡΙΔ 2010.636, ΜΠρΘεσ 41417/2008Αρμ 2009.1389 και 1848), με την έννοια ότι αυτός είναι στο αντικείμενο της κυριότητας ή στα διάδικα μέρη, δεν αρκεί δηλαδή να είναι απλώς ενδεχόμενος, αλλά πρέπει να επίκειται βλάβη που να δημιουργεί την έννοια του κινδύνου, οπότε και πρέπει να ληφθούν ασφαλιστικά μέτρα για αποτροπή της βλάβης (Π. Τζίφρα, Ασφαλιστικά Μέτρα, έκδοση 1980, σελ. 11 - 12, Ν. Βερβεσόςό.π., Μητσόπουλοςό.π., ΑΠ 127/1973 ΝοΒ 21.884, ΑΠ 422/1970 ό.π.). Ειδικότερα δε για την προσωρινή ρύθμιση κατάστασης, η οποία δεν αποτελεί ασφαλιστικό μέτρο με προκαθόριζόμενο. περιεχόμενο, αλλά το πλαίσιο για τη λήψη πρόσφορων μέτρων, με τα οποία ορισμένη κατάσταση που έχει διαμορφωθεί ή τείνει να διαμορφωθεί στις έννομες σχέσεις τον διαδίκων αντιμετωπίζεται προσωρινά, ωσότου κριθούν οριστικά οι έννομες σχέσεις τους, ως προς τις οποίες έχει ανακύψει έρις, προϋπόθεση είναι να υπάρχει άμεση και πιεστική ανάγκη (επείγουσα περίπτωση) να ενεργοποιηθούν ως τότε ή ανάλογα να αδρανοποιηθούν εν όλω ή εν μέρει για να αποφευχθεί η δημιουργία αμετάκλητων ή δυσβάστακτων συνεπειών ως προς το πιθανολογούμενο αποτέλεσμα της κύριας δίκης (ΜονΠρΑθ 14443/1994, ΕΕργΔ Ι995361). Μία εκ των ως άνω προϋποθέσεων, υπό τηνπροεκτεθείσα έννοια αυτών, θα πρέπει να καθορίζεται απαραίτητα στην αίτηση περί λήψης ασφαλιστικών μέτρων, έστω και με συνοπτική αναφορά των περιστατικών που πιθανολογούν την ύπαρξη του επικείμενου κινδύνου ή της επείγουσας περίπτωσης, άλλως αυτή τυγχάνει απορριπτέα ως αόριστη (ΠΠρΒολ278/1990 ΑρχΝ 1992.268, ΜΠρΛαρ 67/1999 ΑρχΝ 2000/546, ΜΠρΚω 349/1988 ΕλλΔνη 31-616, ΜΠρΑθ 12407/1985 Δ 16.725, Μπέη, Πολιτική Δικονομία, τεύχος 24, σελ. 87, αριθμ. 5).

         III. Με τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. I του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων υπό τον τομέα ε' όπως αυτός προστέθηκε ως περίπτωση 11 με την παρ 3β του άρθρου 94 Ν 3852/2010 προβλέπεται ως αρμοδιότητα των Δήμων ΟΤΑ α βαθμού «...ιι. Η εποπτεία επί των φιλανθρωπικών σωματείων και ιδρυμάτων, καθώς και η έγκριση του προϋπολογισμού τους, η παρακολούθηση και ο έλεγχος των επιχορηγήσεων, που δίδονται σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου με κοινωφελείς σκοπούς». Έως το Ν 3852/2010, η εποπτεία αυτή ασκείτο από τις Νομαρχίες σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου η παρ 2 ΝΔ 1111/1972 που προβλέπει ότι «... 2. Η κατά το άρθρον 26 του ΝΔ 795/71 εποπτεία επί των Φιλανθρωπικών Σωματείων, ασκείται δια των οικείων Νομαρχιών, υπό δε του Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού εάν η λειτουργία του Σωματείου εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού ή καθ' άπασαν την Επικράτειαν». Για την άσκηση της εποπτείας αυτής το άρθρο 14 του ΝΔ 1111/1972 προβλέπει ότι «Εις τα ειδικώς αναγνωρισμένα Φιλανθρωπικά Σωματεία, ως και εις τα μη ειδικώς ανεγνωρισμένα τοιαύτα, τα οποία επιχορηγούνται υπό του Κράτους ή έχουν κοινωνικούς πόρους, δύναται να διορίζηται παρά του οικείου Υφυπουργού Περιφερειακού Διοικητού προκειμένου περί Φιλανθρωπικών Σωματείων ων η λειτουργία εκτείνεται εις πλείονας του ενός νομού, άλλως υπό του Νομάρχου της έδρας του Σωματείου, Κυβερνητικός Επίτροπος, μόνιμος δημόσιος υπάλληλος κεκτημένος βαθμόν τουλάχιστον 6ον. Ούτος παρίσταται εις τας συνεδριάσεις της διοικήσεως αυτού και παρακολουθεί την νομιμότητα των λαμβανομένων αποφάσεων. Εν περιπτώσει διατυπώσεως υπό του Κυβερνητικού Επιτρόπου αντιθέτου γνώμης ως προς την νομιμότητα της λαμβανομένης αποφάσεως εκ μέρους της διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου, την διαφωνίαν επιλύει η οικεία εποπτεύουσα αρχή εντός 15 ημερών από, της υποβολής αυτή της σχετικής πράξεως  άλλως η απόφασις  εκτελείται υπ' ευθύνη της διοικήσεως του Φιλανθρωπικού Σωματείου». Από τις παραπάνω διατάξεις προκύπτει ότι στα φιλανθρωπικά σωματεία που δεν είναι ειδικώς αναγνωρισμένα, κατά το άρθρο 18 του ΝΔ 1111/1972, ασκείται εποπτεία από το Δήμο, στον οποίο είναι η έδρα τους, εφόσον η λειτουργία τους επεκτείνεται σε ένα νομό, και στην περίπτωση αυτή υπάρχει δυνατότητα (όχι υποχρέωση), εφόσον αυτά επιχορηγούνται από το Κράτος ή έχουν κοινωνικούς πόρους (και τέτοιοι κοινωνικοί πόροι είναι οι δωρεές και οι κληρονομιές (βλ. ΣΤΕ 1547/1981, προσκομιζόμενη και σε περίληψη στην ΤΝΠ Νόμος) να διορισθεί από το Δήμο επίτροπος, ο οποίος είναι μόνιμος δημόσιος υπάλληλος, με τουλάχιστον 6° βαθμό. Η αρμοδιότητα του επιτρόπου που διορίζεται από το Δήμο, δεν παραλλάσσει από την αρμοδιότητα του κυβερνητικού επιτρόπου που προβλέπει το άρθρο 14 του ΝΔ 1111/1972, ελλείψει νεότερης ρύθμισης, και συνεπώς αυτός παρίσταται στις συνεδριάσεις της διοίκησης του φιλανθρωπικού σωματείου και παρακολουθεί τη νομιμότητα των αποφάσεων που λαμβάνονται, ενώ αν διατυπώσει αντίθετη γνώμη ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων αυτών τη διαφωνία θα πρέπει να επιλύσει η εποπτεύουσα αρχή (ο Δήμος) εντός 15 ημερών από την υποβολή της σχετικής πράξης, άλλως εκτελείται (ακόμη δηλαδή και η μη νόμιμη, κατά τη γνώμη του επιτρόπου, απόφαση) με ευθύνη της διοίκησης του σωματείου. Δε θέτει, επομένως, ο νόμος ως προϋπόθεση (και μάλιστα με ποινή ακυρότητας) λήψης της απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του φιλανθρωπικού σωματείου    που εποπτεύεται από τον οικείο Δήμο και έχει ορισθεί επίτροπος σε αυτό (ασκηθείσης της δυνατότητας που δίνει ο νόμος στον εποπτεύοντα Δήμο) να έχει παρασταθεί ο επίτροπος  στη  συνεδρίαση  του διοικητικού  συμβουλίου  του  φιλανθρωπικού σωματείου (πολλώ δε μάλλον να έχει κληθεί να παραστεί και να έχει ενημερωθεί για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης), αλλά την παράσταση του στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου την προκρίνει ως δικαίωμα του επιτρόπου, ο οποίος (ακόμη και αν δεν παρασταθεί) δικαιούται να διατυπώσει αντίθετη γνώμη ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων αυτών, ενώ βέβαια ο νόμος δεν προβλέπει δικαίωμα ψήφου για τον επίτροπο που παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του φιλανθρωπικού σωματείου. Διαφορετικό φυσικά είναι το ζήτημα, αν από την παρεμπόδιση παράστασης του επιτρόπου στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του φιλανθρωπικού  σωματείου,  αυτός δεν έχει δυνατότητα να ενημερωθεί εγκαίρως και να διατυπώσει γνώμη για τις αποφάσεις που λαμβάνει το διοικητικό συμβούλιο του φιλανθρωπικού σωματείου και εκ της στέρησης αυτής της δυνατότητας στον επίτροπο, παρεμποδίζεται συνακολούθως το δικαίωμα του Δήμου για άσκηση εποπτείας επί του φιλανθρωπικού σωματείου.

      IV. Με την υπό κρίση αίτηση ο αιτών εκθέτει ότι, κατ' εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας για την άσκηση εποπτείας επί του πρώτου των καθ' ων, το οποίο είναι φιλανθρωπικό σωματείο, επιχορηγούμενο από το κράτος και έχον κοινωνικούς πόρους, και δη δωρεές και κληρονομιές αλλά και εισπράξεις από τους ιερούς ναούς του, το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού (του αιτούντος), όρισε με την υπ' αριθ. 421/2013 απόφαση του, το δημοτικό σύμβουλο ... ως επίτροπο του πρώτου των καθ' ων, και επέδωσε τη σχετική απόφαση του στο πρώτο των καθ' ων την 16-5-2013. Ότι ο επίτροπος αυτός δικαιούται να παρίσταται στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων, πρόεδρος, αντιπρόεδρος, ταμίας και μέλη του οποίου αποτελούν οι λοιποί των καθ' ων, κατά τα ειδικότερα στην αίτηση αναφερόμενα. Ότι, παρότι το διοικητικό συμβούλιο του πρώτου των καθ’ ων συνεδριάζει κατά το καταστατικό του μετά από έγγραφη πρόσκληση του προέδρου του ή, αν κωλύεται αυτός, του αντιπροέδρου του, τακτικώς μία φορά κάθε μήνα και εκτάκτως όταν υπάρχει ανάγκη κατά την κρίση του προέδρου, αντιπροέδρου ή αν το ζητήσουν με έγγραφο τα τρία τουλάχιστον τακτικά μέλη αυτού και παρότι πραγματοποίησε πέντε συνεδριάσεις την 20-5-2013, 24-5-2013, 5-6-2013, 18-6-2013 και 25-6-2013 δεν προσκάλεσε τον επίτροπο να παραστεί, με ενημέρωση του για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Με βάση τα παραπάνω και επικαλούμενος ακυρότητα των αποφάσεων λόγω έλλειψης ουσιώδους τύπου της διαδικασίας τους, και επείγουσα περίπτωση συνιστάμενη στη διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τα κληροδοτήματα που διαχειρίζεται και σε πληροφορίες για οικονομικά προβλήματα και μη τακτική διαχείριση, ζητεί να υποχρεωθούν οι καθ' ων να μη λαμβάνουν αποφάσεις αν δεν έχει τηρηθεί, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας, η προηγούμενη κλήση και ενημέρωση για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης του επιτρόπου που όρισε ο αιτών, καθώς και να αποδέχονται την παρουσία του στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων, απειλούμενης σε βάρος τους χρηματικής ποινής και προσωπικής κράτησης για κάθε παράβαση της απόφασης. Ζητεί, επίσης, να επιβληθεί η δικαστική δαπάνη του σε βάρος των καθ' ων.

     V. Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα η αίτηση (για το παραδεκτό της άσκησης της οποίας, κατ' άρθρο 58 παρ 2 και 72 περ. ιγ Ν. 3852/2010, προσκομίζεται η από 6-11-2013 απόφαση της 30ης συνεδρίασης οικονομικής επιτροπής του αιτούντος και η από 18-7-2013 απόφαση της αναπληρώτριας Δημάρχου Αθηναίων) παραδεκτώς φέρεται προς συζήτηση, κατά την προκείμενη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (άρθρα 686 επ. ΚΠολΔ), ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, το οποίο έχει δικαιοδοσία προς συζήτηση της, διότι εφόσον το πρώτο των καθ' ων είναι ΝΠΙΔ, η λήψη αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου αυτού ανάγεται στη σφαίρα του ιδιωτικού δικαίου και κάθε διαφορά σχετικά με τη διαδικασία λήψης ή το περιεχόμενο αυτών, προκαλεί διαφορά δικαιοδοσίας των πολιτικών δικαστηρίων, ενώ η εκ μέρους του αιτούντος άσκηση εποπτείας επί του πρώτου των καθ' ων δε μεταβάλλει τη φύση της εν λόγω διαφοράς, η οποία παραμένει στο χώρο του ιδιωτικού δικαίου (πβλ. ΣΤΕ 2589/2010, 2140/2007, 3882/2002, ΤΝΠ Ισοκράτης) και επίσης είναι αρμόδιο προς τούτο, τόσο κατά τόπον όσο και καθ' ύλην (άρθρα 25 παρ 2, 22 και  683 § 1,3 ΚΠολΔ). Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, όμως, η αίτηση είναι απορριπτέα ως αόριστη (άρθρο 216 ΚΠολΔ) και τούτο διότι: α) εφόσον, ως αναφέρθηκε στην υπό στοιχείο III νομική σκέψη που προηγήθηκε, η κλήση και ενημέρωση του επιτρόπου δεν αποτελεί ουσιώδη τύπο για τη λήψη των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων (ως αβασίμως επικαλείται ο αιτών), ο αιτών δεν αναφέρει καν, έστω και επιγραμματικά, ότι λόγω της μη κλήσης του στερήθηκε του δικαιώματος να παρασταθεί ο ορισθείς επίτροπος στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων (δεν επικαλείται καν ότι δεν έλαβε γνώση με άλλο τρόπο ή ότι στερείται της δυνατότητας να λάβει τέτοια γνώση) ή του δικαιώματος ενημέρωσης (δεν επικαλείται καν ότι του απαγορεύθηκε η παρουσία κατά τις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων ή ότι ζητήθηκαν από το πρώτο των καθ' ων και δεν του δόθηκαν οι αποφάσεις των συνεδριάσεων του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων) και διατύπωσης γνώμης, ως προς τη νομιμότητα των αποφάσεων που έλαβε το διοικητικό συμβούλιο του πρώτου των καθ' ων και συνακολούθως ότι, εκ της παρεμπόδισης του έργου του επιτρόπου, ο αιτών δε δύναται να ασκήσει το έργο της εποπτείας του πρώτου των καθ' ων, αναφέροντας το λόγο που η άσκηση εποπτείας μπορεί να γίνει μόνο μέσω της παράστασης του επιτρόπου, που σημειωτέον κατά τον ισχυρισμό του, ορίσθηκε το πρώτον το μήνα Μάιο 2013 και β) ο αιτών δεν προσδιορίζει την επείγουσα περίπτωση και τον επικείμενο κίνδυνο που αποτελεί την προϋπόθεση λήψης του αιτούμενου ασφαλιστικού μέτρου, σύμφωνα με την υπό στοιχείο II νομική σκέψη που προηγήθηκε, καθώς συνδέει την ανάγκη τήρησης του ουσιώδους τύπου λήψης των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων με το ότι αυτό υποβάλλεται σε έκτακτο διαχειριστικό έλεγχο από τις Υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τα κληροδοτήματα που διαχειρίζεται (γεγονός που αναιρεί το επείγον της άσκησης εποπτείας ως προς τα ζητήματα εφόσον ήδη διενεργείται έλεγχος από την αρμόδια υπηρεσία, αλλά ακόμη και υφίστατο επείγουσα περίπτωση, αυτή, κατά τα εκτιθέμενα στην αίτηση, θα αφορούσε μόνο τη λήψη αποφάσεων για τα κληροδοτήματα και για οικονομικά θέματα και όχι όλων των αποφάσεων του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων), πολλώ δε μάλλον που ο ίδιος ο αιτών επικαλείται ότι από την 1-1-2011 (που άρχισε η εφαρμογή του Ν. 3852/2010) έως και τη λήψη της υπ' αριθ. 421/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του για τον ορισμό επιτρόπου και την κοινοποίηση αυτής στο πρώτο των καθ' ων την 16-5-2013 (δηλαδή για χρονικό διάστημα δύο και πλέον ετών) δεν είχε ορίσει επίτροπο, ενώ ασκούσε εποπτεία κατά νόμο στο πρώτο των καθ' ων (δεν επικαλείται ότι το πρώτον το Μάιο του 2013 αποφάσισε και άρχισε να ασκεί την εποπτεία αυτή, και όχι από 1-1-2011), χωρίς εξάλλου ταυτόχρονα να επικαλείται ότι μόνο μέσω του επιτρόπου και της παράστασης του, που παρεμποδίζεται, στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων, δύναται να ασκήσει εποπτεία επ' αυτού.

Σημειωτέον δε ότι τα περιστατικά που αναφέρει με το έγγραφο σημείωμα του, για θεμελίωση της επείγουσας περίπτωσης, εφόσον δεν προτάθηκαν προφορικά κατά τη συζήτηση της αίτησης προς συμπλήρωση και διευκρίνηση της δε δύναται να ληφθούν υπ' όψιν (άρθρο 224 και 115 παρ 2 ΚΠολΔ). Σε κάθε δε περίπτωση, ακόμη και υπό την, υποστηριζόμενη από τον αιτούντα, άποψη ότι η λήψη απόφασης εκ μέρους του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων, χωρίς την κλήση και ενημέρωση του επιτρόπου που όρισε ο αιτών, αντίκειται στο νόμο και καθιστά αυτή άκυρη, η οποία, αν ήθελε γίνει δεκτή, θα του παρείχε το διαπλαστικό δικαίωμα, με επίκληση εννόμου συμφέροντος, για ακύρωση της σχετικής - απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του πρώτου των καθ' ων (βλ ΒαθρακοκοίληΕρμΝομΑΚ, άρθρο ιοί ΑΚ, αριθ 15, το δε άρθρο αυτό εφαρμόζεται αναλογικά και για ακύρωση αποφάσεων διοικητικού συμβουλίου - ΑΠ 497/1994, ΕΕΝ 1995-354, ΑΠ 1208/1988, ΕΕΔ 48.1012 - φιλανθρωπικών σωματείων - βλ. ΒαθρακοκοίληΕρμΝομΑΚ, άρθρο 101 ΑΚ, αριθ. 29), οι αιτούμενες με την υπό κρίση αίτηση ενέργειες (παράλειψη λήψης απόφασης από το διοικητικό συμβούλιο επί οποιουδήποτε θέματος αν δεν κληθεί προηγουμένως και, σε περίπτωση προσέλευσης του, δεν παρασταθεί ο επίτροπος που όρισε ο αιτών), εφόσον διαταχθούν από το Δικαστήριο τούτο στα πλαίσια παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας, θα οδηγήσουν σε πλήρη ικανοποίηση του δικαιώματος του αιτούντος, κατά παράβαση του άρθρου 692 παρ 4 ΚΠολΔ, που αποτελεί οριοθέτηση της παρεχόμενης στο Δικαστήριο, με το άρθρο 732 ΚΠολΔ διακριτικής ευχέρειας (ΜονΠρΑθ 4700/2006, ΤΝΠ Νόμος, ΜονΠρΡοδ 2101/2005, ΤΝΠ Νόμος). Η δικαστική δαπάνη θα συμψηφισθεί μεταξύ των διαδίκων, λόγω της δυσχέρειας της ερμηνείας των κανόνων που εφαρμόσθηκαν (άρθρο 179 ΚΠολΔ).

  

                  

                 ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΔΙΚΑΖΕΙ με την απουσία της πέμπτης, έβδομου και όγδοης των καθ' ων και αντιμωλία των λοιπών διαδίκων.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αίτηση.

ΣΥΜΨΗΦΙΖΕΙ τη δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.

Κρίθηκε, αποφασίστηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα την 4-12-2013 σ' έκτακτη και δημόσια στο ακροατήριο του συνεδρίαση, χωρίς την παρουσία των πληρεξουσίων δικηγόρων και των διαδίκων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ    Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                        (για τη δημοσίευση)

=============================================