Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος

Ο Στέλιος Γρηγορίου, συμμετείχε στην Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή του ΥΠΕΧΩΔΕ για την ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 91/689/ΕΕ, L 377/91 περί διαχειρίσεως τοξικών και επικινδύνων αποβλήτων.