Μεσολάβηση - Διαιτησία - Συμφιλίωση

Το γραφείο μας ευνοεί την εφαρμογή των εναλλακτικών μορφών επιλύσεως των διαφορών, δηλαδή την προσφυγή σε μεσολάβηση ή διαιτησία, ως μία δυνατότητα, που σαφώς επιτρέπει με ταχύτητα, χαμηλό κόστος και ισοδύναμα των δικαστικών αποφάσεων αποτελέσματα την επίλυση μίας διαφοράς.

Υποθέσεις: